15.06.14 – “Njegobe sesifike emaphetselweni, kuphrofethiwe kweatsiwa tintfo tihlangahlangana kakhulu. Yati kutsi lesi ngulesinye sibonakaliso lesisho kutsi sesikulungele kwewelela ngaphaphesesha”!-nkosasaza

“Njegobe sesifike emaphetselweni, kuphrofethiwe kweatsiwa tintfo tihlangahlangana kakhulu. Yati kutsi lesi ngulesinye sibonakaliso lesisho kutsi sesikulungele kwewelela ngaphaphesesha”!-nkosasaza

Nasa,OWS,Ashira

Loyo losikhonti #1 na#2 isakatwe ngu James McConnell

Nkosazana Nada na Ashira isakatwe bgu Dr Susan Sammarco

Yati kutsi lemilayeto iniketwe ngesikhatsi semihlangano yetfu yamaviki onkhe yekulungiselela I libandla Lengucuko e Glendale, AZ mhlaka 14 June 2015

“Loyo losikhonti”

Ngiyanibingelela nonkhe. Ngiyakujabulela kubuye ngibe kanye nani futsi! Siyetsemba kutsi nilujabulele luhambo lwenu lolut lana. Kuliciniso lenu lenilakhako lapha. Siyetsemba kutsi niya ngekuya ngekukubona loko. Ninawo emandla, nguloyo na loyo kini. Ningunkulunkulu, loyo na loyo kini. Sonkhe sibonkulunkulu, futsike sonkhe sibadali lapha.

Njengoba senivisisa kutsi nitokua ngekuya ngekudala loko lenifisa kuba nako. Loko lenifisa timphilo tenu tibe nako. Njengoba nidala timphilo tenu embi kwemehlo enu, nidala leto letiyoba khona emuva kwenu. Kuluhambo lolukhulu kutsi nibe lapha sikhatsi lesidze.

Kepha njengoba setsemba kutsi niya ngekuya ngekuvisisa lapha, lolo hambo alukefiki ekugcineni. Lusacala njengoba kusekunyenti futsi ke sitocala kunipha kubona kancane kuloko keha nani lucobo seniyakubona kancane, siyevisisa njengobe senicale kusebentisa umtimba yengcondvo lelula. Nekutsi seninako kuvisisa kutsi kukhona bungini benu lobungekho ngaphandle, lobuyincenye yenu lekumele inelekelele, lekhonela kuba yincenye yenu ibe ngumdali kanye nani. Kumele nje niyivumele kutsi ibe yinccenye yenu nati kutsi ikhona. Uma senati kutsi ikhona, ingeke isaba ngulengekho. Wuvumeleni lomsebenti. Chubekani niwuvumele.

Kwamanje labo labachubeka nekuva tinhlungu letehlukahlukene, kungesito kuphela tasenyameni, letikhona ke nato kepha sekunetinhlungu tasemphefumulweni, lekungaba tinhlungu talabatsandzekile benu , lasebafike ekugcineni kwesikhatsi sabo lapha emhlabeni. Sebafike ekugcineni kwesivumelweano lebasidalile, lebasiphilelie, sebachubekela embili. Singatsi kini bavumeleni bendlule kulohambo. Bavumeleni indlela yekwendlula emhlabeni. Chubekani nikuvumele loko.

Yebo, ngengobe lomunye lapha ebandleni asashito, uma nichubeka kubambelela kibo, nabo bachubeka babambelele lapha emhlabeni. Vumelani bantfu bo! Kuvumeleni kwenteke. Kuvumeleni kube nguloko lekumele kube ngiko. Kuyincenye lehleliwe. Labo labendlula lapha emhlabeni bangene eveni lelingetulu, ekuphakameni, singasho njalo. Bachubeka neluhambo lwabo. Benyukela endleleni lesetulu, ekujabuleni lokungeke kuchazeke.

Nakube setsemba kutsi seniyabona-bona mayelana nenjabulo lesembikwenu, leniya kuyo ngobe loku kusasekucaleni bo dzadze nebafowethu! Kusacala tingucuko letitako, tingucuko setifikile setisondzela kulemifanekiso besiloku sikhuluma ngayo sikhatsi lesidze.

Sekufuna kuphunyula, kuchubekele embili. Nineke- labo kini labalungiselela konkhe loku, nihamba embili. Ngiti lenitobona tingucuko njengoba kuta leligagasi lemandla lefika bese nibanalenjabulo. Nitsi, ngabe ngiko yini, ngabe sekunjalo, ngabe selwenyuko?

Sitsi ke “yebo.Loko sekuyenteka”. Kepha njengobe senicala kuvisisa banyenti labatokwetfuka. Ngeke bevisise kutsi wentekani. Bakukuts kini nine lenilungiselwa kuba bothishela, labo labeta embili. Labo lebangaba bafundzisi. Yebo, notoba nebafundzisi benu. Loko kuliciniso. Nitoba nalabo labavela embili kunelekelela, keha njengoba sesishito notoba bafundzisi kulabanye. Labo labakulungele kuba botishela batokuba bothishela balungisele labothishela labasha, nabo balungisele labeta emva kwabo kanjalo kanjalo.

Kutsatekani bantu bami, bafowethu nani bo dzadzewetfu. Konkhe sekuyahlangana. Sekuyahlangana. Ngakoke beketelelani nje kancane. Siyati kutsi kuya ngekuya ngekuba matima sengoba sikhatsi sendlula futsi siyakubona kujabula kuyenyuka kini. Anikuva kujabula kwenyuka kini? Aniva ngazutsi kukhona lokutako kini? Niyakuva! Niyakwati futsi sengazutsi kungetulu kwenu kepha singanitjela manje kutsi akukho khashane nani. Sekuvele kukhona. Yelulani tandla. Yelulani tandla nitivulele endzaweni lephakeme. Kutamatama lokuphakeme lokukhona lapho, khona lapho. Nitofinyelela kuko.

Njengoba senikholwa kutsi sekukhona, ngengoba senikholwa kutsi imitimba lelula yengcondvo seyikhona, ngengoba nikholwa lenikubona kancane kuliciniso. Ngengoba niya ngekukukholwa, nitokuya ngekukubona! Kungete kwaba ngalenye indlela. Kuvumeleni. Vumelani tintfo titentakalele. Ngoba uma nivumela tintfo titentakalele nitivumele kutsi nehle ngalowomfudlana, khasane nelugu lwemfula. Ningabambeleli kulugwi lwemfula vumelani kutsi ningene emantini. Vumelani umfula wemuke nani. Wona ke utonimikisa etindzaweni letikhashane kakhulu. Kutoba nguletisemaphusheni enu, emacinisweni enu njengobe niwadalile.

Ngiwo ke umlayeto wetfu wakulesi sikhatsi. Sitobuta imibuto kuloyo losikhonti na ku Ashira njengobe akhona naye lapha.

Umbuto: David Wilcock wente sitatimende lapha lesitsi emabandla lamancane, lafana naleli letfu lapha angehlisa sibalo semabandla etishoshovu nga 70% kuphela nje ngemithandazo. Ungakucinisekisa yini loko?

“OWS” Yebo! Nguloku benikwenta lamuhla. Benikwenta nilibandla. Kepha visisani kutsi none lucobo lwenu, nilibandla nicala kwenta lemisebenti( futsi seniyente sikhatsi loku sicale kusebenta nani ngalendlela) kutsi ngengobe niyenta ningetulu kwalabo nje labakulelicembu. Ningetulu kwalabo labakhetsekile nje kulelicembu, nalabo labasetincingweni( labalalele ngelucingo) ningetulu kwalabo.

 

Njengoba nenta letibonakaliso, nitfumela nebanika, ayiyi yini ekuvukeni kwengcondvo emhlabeni wonkhe?  Lokuphatima kuhamba kuye ekuvukeni lokuhlangene emhlabeni wonkhe.  Lomunye utokuva lokubanika, loncabango, lomsebenti, bese uyawuvumela kutsi wendlule kubo wendlulele kulomunye nakulomunye.

Nokube kuvakala sengatsi lelibandla lincane, ninemtselela kubantfu labanyenti. Ngakoke njalo uma emabandla ahlangene ngaloluhlobo, ‘lapho lababili bahlangene ngelibito lami, name ngitohlanganyela nabo”.

Akusiko yini lokwashiwo nguyeshua na? ngoloko  lebekakuva fitsi ngiko bekakhuluma mayelana nako. Lamandla ladalwe ngumunye nobe babili nobe batsaftu nobe labambalwa kini adala lokuphatima lokuphumako njengemandla elitje umaliphonswa emantini. Niyabona, nema gagasi uma aphuma. Ngabe loku kuyawuphendvula yini umbuto wakho na? Yebo.

Umbuto: ngaphambilini lomuhla kukhona lobeke umbono lotsi sengatsi sesibonakaliwe masinyane. Singenta njani kuze sikuvimbe loko, singaze sitisole?

“OWS” yebo singanisista ngaloko  njengobe nenyukela esigabeni lesingenhla sekuphatima. Lemicabango leyehlukahlukene iya ngekwehla. Seningete nabanawo lemicabango lebeyikhona ngaphambilini.

Loko akusho kutsi senikeke nibe nalemicabango leminyenti. Ningaba nayo keha itohamba ihambe ingasabi namandla. Ekuphakameni kwekuphatima, imicabango lemibi ingete yabakhona. Kunendlela “lengehluleki” yekwenta yablabo lababonakaliswa ekuphakameni Kwesigaba sesihlanu lokuvimbela imicabango lemibi kobo. Niyabona?

Kunemvimbelo yekwehluleka levimbela kutsi loku kungenteki. Ngalesinye sikhatsi batongena esigabeni sesihlanu nagetulu kwaloko bese baphindze bayehla baphindze benyuke. Ekugcineni batocina. Njengobe seniticinisile esigabeni sesine. Siniphatsele tindzaba. Labanyenti kini sebaphumile kulelive lelisebenta ngebutsatfu sebasebenta eveni lelingetulu kungumanje.

Loko akusho kutsi leto tintfo tingete tanibuyisa, tinganibuyisa, eveni lenu lemihla yonkhe lelivamisa kinidvonsela emuva. Niyabuya nendlule kuvakala kumunye namunye wenu. Anitiboni yini senikulelo live leliphakeme nalokunye lokunyenti? Kuva lenjabulo nekukwati loku? Bantfu! Kakhulukati uma niva lenjabulo nalokwati niya ngekuya ngekufisa kubakhona lapho, akunjalo?

Unjalo-ke lomuzwa. Wuveni! Wateni! Ngenani kulokuphatima lokuphakeme nihlale khona.  niya ngekuya  ngehluhlala kadze. Loku bahlobo bami ngumsebenti wekwenyuswa. Niyabona? Ngabe loku kuyawephedvula yini lombuto wakho? Yebo.

Ngabe kukhona yini lokunye lokuna kukwengeta lapha Ashira na?

“Ashira”: ngingengeta kutsi kube nenkhulumo lapha kuleliviki lelendlulile mayelana nekususwa kwesikhatsi. Niyabona sikhatsi sesendlula ngekuphatima. Niyanaka kutsi liviki selifana nayitolo kantsi, masinyane kutobe sekukusasa. Tikhatsi besetedlula ngekuphatima.

Lena ngulenye yetinfo letivikelako lesisiwe ngekubonakaliswa. Njengobe umhlobo wetfu ahlephulile ngaphabilini, uletsa lomcabango mayelana” nemvula lemnandzi” ivela ngetulu kungekho mafu netikhukhula letinemandla. Ngulokoke lokwenteka etimphilweni tenu. Njengobe nicabanga ngetintfo letenteka esigabeni sesihlanu, ngenhlitiyo lemhlophe, nangeluvelo niyatibona letintfo tibonakaliswa.

Ngulaphake besiniletsa khona sonkhe lesikhatsi. Manje senisesimeni lesilungile sengcondvo kutsi nitfumele imibono yenu eveni, ngekucondzisisa lokukhulu. Nitfumela kuthula, kulahlwa kwetikhali nekuchubeka kwelunfulonnkhe njengemndeni lapho nikhona nalapho niya khona. Ngiyabonga!

“OWS” kuhle, Ashira. Niyakuva yini lokujabula bantfu na? anikuva yini emavini etfu? Aniweva yini lamandla ahammba futsi akhula? Kungoba sekusedvutane manje. Siyakuva. Siyakwati. Siyakubona manje!

Ngaphambilini besingakhoni ngobe simo sekuvuka kwengcondvo bekuhlala nnjalo kushintja-shintja kudala kutsi kube netingucuko kuloku. Labo be cabal bebenta imisebenti yabo lemibi bavimbela tintfo benta loku na lokwa. Kepha bebaya ngekuya ngekuphelwelwa ngemadla ekwenta nanobe yini lapha! Bokani ngaphandle nibone kutsi kwentekani! Live lenu ngabe selibhubhe kanyenti kepha akukenteki. Live lenu lonkhe ngabe selingenwe sifo lesakhiwe e laboratory kepha akukenteki!

Ngisoke sikhatsi manje. Sikhatsi sato tonkhe letintfo lenititele lapha, leninikele kutenta lapha emphilweni nasetimphilweni letinyenti lenitatiko, kuze kube ngulesikhatsi! Ningabuka emuva kuleto tikhatsi te lemuria lapho benikhona nonkhe! Benati kutsi leti tikhatsi titonifikela. Letikhatsi tebumnyama. Benati ngalesosikhatsi kutsi kuyogcina kuphelile nekutsi niyophindze nihlangane. Sikhuluma ngetisebenti tekukhanya manje, tonkhe tihlangana futsi. Beningaba khona nitokwati sikhatsi lesisha segolide lesitako lapha emhlabeni futsi!

Siseku soapbox namuhla kepha sitsakasile ngaloku! Ningete nati!

Umbuto: ngabe ukhona yini lapha lova kunuka kwemphepho ngemandla/nobe emakha lamnandzi kuleligumbi? Yini leyo?

“Ashira” nkhosatana Nada sewukhona kulendzawo. Njengobe bekusachubeka umthandazo loletsa umlayeto kini. Ngikokt lakuletsa kini lanisita ngako kutsi natsi kutsi wewukhona. Siyabonga kutsi unake.

Umbuto: ukhona yini lonake kujula kwemsindvo uma angina kuleligumbi? Sengatsi ligongo? Kuchuluma lokuncane kutsatsa indzawo.

“Ashira”: loyo losikhonti, nkhosatana Nada uyakujabulela kumela litfuba lakhe kuze kube nguma sewekhulumile kutsi watfola timphendvulo temibuto.

“OWS” Yebo. Ngabe ikhona leminye imibuto?

Umbuto: ngabe kuba melula kwengcondvo yemtimba kuyafana yini nebukhona ba “ngiguye”.

“ows”: waze waba muhle lombuto. “nginguye ukini. Ungulloko leningiko. Ngicaela nivisise  kutsi kunetigaba letinyenti koloku. Kulukhuni kuchazela umuntfu ngemavi nangekuciniseka ngelulwimi lwenu lwe 3D lapha. Kungakhulumeka ekuphakameni kwekuveva ngetindlela tekuchumana nakgekwati.

Bukhona “banginguye” kukwati lokufika kumuntfu njengba nenyuka ngeku banika. Lapho wenyuka kulokubanika, ngulapho uva bokhona ba “Ngunguye”. Njengobe nebumelula bemtimba buyincenye yekwatisa ngebunguwe lokuphakeme, singasho njalo lapha. Ngabe kuyevakala yini kuwe? Kukhona yini lofisa kukwengeta, Ashira?

“Ashira”: Cha! Wente kahle!

Umbuto: uma bonkhe behlela emhlabeni, kutokwentekani kulabo bebasezingeni lelingentasi? Ngabe batokhululwa yini?

“Ashira”: siyabonga bhuti Moses. Sibonga umbuto. Ngabe loku kubuya etinkholweni lebenikuto ngaphambilini nobe kuvela etintfweni lenitinatile emhlabeni kulesikhatsi?

Umbono: loku kuvela kulomunye lengisebenta naye. Ukhatsatekile ngetihlobo letisishiyile.

“Ashira”: Ok. Bekubalulekile kimi kutsi ngivisise kutsi loko kuvelaphi. Ngoba kube bekungesiyo incenye yekutsi ukubute besivele sidzinga kukwati loko.

Loku, futsi tsatsa umlayeto uwubusisele kumngani wakho, kutsi angesabi lutfo. Kungeke kube nekuvuswa kwematsambo njengekusho kwenkholo letsite. Labo bantfu bebaseveni lelibusisekile, eveni lemazulu njengobe nati. Bebangenela sikolwa, bebafundziswa, bebatiswa ngekutsi bacondzisise ngekuphila kwabo, ngekutsi benteni nekutsi batokwentani kusasa.

Matise kutsi angakhululeka akukhulule loku. Lesikhulumule kanyenti kulelibandla mayelana nalabo labangakangeni ekukhanyeni basekulomtimba ngako ke besingeke sati kutsi ukhuluma mayelana nani. Siyasicondzisisa lesimo noma kunjalo. Sicela kutsi umatise kutsi bachubeka nemsebenti lekumele bawent emazulwini futsi abanabudlelwane nemtimba losemhlabeni nobe emathuneni. Lapho kukhululiwe futsi kuya kuletinye tindzawo letinsha. Kuyevakala yini loko, mnumzane? Yebo.

Umbuto:  umnaketfu uhlale lapha amalanga langu 40, lapha la emandla amaningi khona. Unuyele emuva(e india) manje sewuphetfwe ngito tonkhe tifo longaticabanga. Ngiyatibuta nje kutsi ngabe ngiso yini lesi sikhatsi sekutsi asishiye emhlabeni?

“Ashira”: labo kitsi labatisebenti tenu nani futsi siyahlephula nani, asikhulumi ngekutsi ngabe sekusikhatsi sekutsi umuntfu asishiye na, kepha, ngito tsintsa tintfo letimbalwa.

Kwekucala, emalanga langu 40. Akusiyo yini inombolo lekhetsekile leyo? Ngikuvile loko futsi sitohlephula lapha sisho sitsi bekusikhatsi semvuselelo yakhe aya eluhambweni lwemphefumulo nemandla. Kuhle ke kutsi ukhonile kumupha leyo ndzawo lephephile ekhaya lakho. Kumengetela emandla nekuhlephula kanye naye. Kumvula!

Leto tintfo lekativako asabuyele ekhaya kuyincenye “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          yevasana”. Niyakwati loko futsi nikhulumile ngako lamuhla. Akunjalo? Lawa matfuba akhe ekutsi ati, abone, akhulule. Kumesekela kwakho kubalulekile kakhulu ngobe ungaletsa kuvisisa nekucondza kuye mayelana naletinfo. Njengobe besesikuchazile kulelibandla, leli lianyanisis nesikhumba lesidvonsiwe. Liya ngekuya ngekufika emkhatsisini.

Ngaphandle, kumayelana netinkinga tasemoyeni, tasenyameni, tasengcondvweni, lonkhe luhlobo lwetinkinga nalapho abuya e india asuka endzaweni yekuphumula kwekwakamoya, kuluhambo lwakamoya ekhaya lakho. Manje ke unelitfuba lekuhlanta, lekukhulula nelwekwati emandla akhe. Lolu luhambo lwakhe, kuze kutsi angaguculeki kalula ngulabo labasedvute naye, nemasiko lasedvute naye. Kuze amati” nginguye” wakhe. “Nginguye lenginguye” nekutsi aphumelele kwendlula kuloku ngekuconzisisa lusuku ngelusuku. Ngabe loku kuyakusita yini mnaketfu? Yebo. Ngiyabonga kakhulu! Ungaba nako longakwengeta wena losikhonti? Cha, wente kahle kakhulu.

Umbuto: ngabe loku kumayelana nemtsetfo we karma nalowo wesihle? Ngabe ukhona yini lonemandla langetulu?

“OWS”: Yebo singakuphendvula loku. Kutsi emandla angephasi nobe ngetulu kuloku akunamsebenti. Umtsetfo wentsandvo lekhululekile ukhona lapha emhlabeni wonkhe. Indzaba ye karma ayisiko loko lenifundziswe kutsi ingiko. Akusiwo “iso ngeso” nobe lenye info lefana naleyo. Sekuguculwe kwafana naloko. Sekusetjentiswe kwaba kanjalo. Akusho kutsi umuntfu kumele abone I karma yakhe yonkhe kucala ngaphambi kwekutsi enyuswe. Akunjalo.

Siyati kutsi ngiko lenikufundzisiwe. Tinkholo letinyenti tifundzisa loko kepha liciniso liphambene naloko. Alivele ke! Liyeta. Mayelana nendzaba ye karma, sekuphelile! Kungeke kusaba njalo! Uma lesehlakalo senteka, uma lamandla eta, lamandla elutsandvo atogcwala umhlaba womkhe. Kusenteka loko kungeke kube kutsi umuntfu ngeke akuve lokutamatama nekutsi ngete bakhona kuhambisana nekutamatama ngekutsi nje babanjwe yi karma yabo. AKUNJALO. Ngaso sona leso sikhatsi, umuntfu angasho kutsi “sengicedzile ngaloku! Sengedlulela phambili manje! Sengifuna kuba sebukhoneni lobungenhla manje! Sengifuna kutivela bukhona lobungetulu manje. Lobu “nginguye” bami.

Nobe ngumaphi ke lamanye emavi labafuna kutivela wona. Ngilemizwa lebengamako. Kuze kutsi uma lowo mzuzu ufika bese kuba sincumo LAPHO. Wonkhe karma latiwako uwusekho! Niyabona? Ngisho nalababi, labahlukahlukene lesingatsi uma sibabita nibati kutsi babobani, ngisho nabo labo bangatsi “ sengicedzile ngaloku. Ngifisa kungena ekukhanyeni!”.

Futsi kungenteka! Niyabona? Akukameli katihluphe ngako konkhe lebakonile lapha. Akunjalo. Ngakoke, niyacelwa kutsi nehlukane nalombono! Akusesiyo indlela yekusebenta lapha. Akusesiyo incenye yekukhuluma kwenu, njengoba seningena ezingeni lelingenhla. Ayikho I karma kulelizinga lesenikilo lelikuphakama. Niyabona? Ngabe loko kuyawuphendvula yini umbuto wakho? Yebo. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu!

Kukhona yini longakwengeta Ashira?

“`Ashira”: Cha, bekulungile kunelugcozi lenami bengingaluletsa!

Umbuto: ngabe lendlela yekusebenta ikukhulula kwengcovo lesekuvukeni yini? Asifuni yini kusebentela kulelizinga?

“OWS” Yebo. Kukukhululeka kwenngcondvo lesekuvukeni ezingeni lesitsaftu. Kepha kuphindze kube sezingeni lelingenhla. Kusincumo lesivela ebukhoneni lobungenhla. Kepha kubuye kusuke sezingeni leliphakeme ekhatsi kubantfu kuye ezingeni lelingephasi lebunguwe. Niyabona?

Umbuto; Lokuhletjelwe endlebeni yami kutsi uyatikhetsela kukukhulula loko. Ngisakholwa kutsi uma silimata nobe senta bumatima kulomunye, sitobona kona loko natsi.

“OWS”: Yebo. Yebo. Utophelwelwa kukhona kwenta teta tento njengobe sewushito. Uungakubona loko njengeligagazi lemadla lelendlulako  nalabo labakulesigaba saleligagasi bangabuka labo labasengakafiki kuleligagazi leliphakeme kepha bafisa.  Kutoba khona kucolelwa. Kutoba khona kukhululwa. Akuselio iso ngeso ngobe loko yindlela yangaphambilini. Lendlela lenakhulisewa ngayo kepha akunjalo.

Bantfu, niyacelwa, kulahleni loko! Siyanincenga! Kulahleni bese niyacolela. Kutoba khona kwembuleka lokutokwenta I 3D yenu itsi “batholeni” abajeziswe. Kepha emagagasi laphakeme atotsi, “cha. Bacoleleni kuloko lebanente kona”. Noyabona?

Umbuto: uma sicolela yowo locolelwe wenyukela ekuphakameni? Yebo! Kuhle. Yini singayekeli imcondvo wekuboswa ngemaphoyisa?

“OWS”: Kuboshwa nalo lonkhe loluhlobo lwetintfo kwelive le 3D. kuva lesambulo, kuvumela lemkhulumo kutsi ivakale. Akusiko kwalabo labenyukela ngenhla kwalamagagasi bamikiswe lapho. Niyabona? Banyenti labanye labafisa kube nekubophana. Konkhe kwakhiwe lapha.

Umbuto: bengifuna nje kucacisa. Sesendlulile emcabangweni we karma kepha kukhona kutsi simo sibe ne mbangela. Niginisile? Uma sephula umtsetfo wemhlaba, kuba nekuphendvula lokusheshako.

“Ashira”: uma ukhahlela likati, utolimala tintwane! Yebo siyevisisa futsi sihlekise na ngko. Tikhatsi sesendlulisiwe. Uma kukhona lekwentiwe ngemabomu, kutoba ne karma ngalokusheshako. Asisalisebentisi leligama lelitsi karma kepha kungengesizatfu saloku lokushito.  Ikarma imayelana netimphilo letendlulile, lesetibuya. Ingekubhadalela lojo lesikwentile nateto tintfo letinemlandvo netenkholo/ ngeliciniso sesehlile kulelo sondvo! Asisawudlali lowo mdlalo. Kepha ke uma ukhahlela likati , utolinywatwa lubondza. Kukhumbuleni loko! Siyabonga kufaka sandla kwakho.

“OWS”#2:

Ngiyanibingelela nonkhe. Sifisa nje kutsi singenelele sinihlephulele ngalokutolandzela. Sikubhele ngalabovu loku. Sisebenta matima kuze sinakhele lesifundvo lenitosati. Njengoba sesisebente kuloku sikhatsi lesidze manje, ngengobe lilanga selihleliwe, njengobe sekwentekile sesingendlulela embili koloko lokulindzelekile.

Nitokujabulela loku. Kutoba netinfo tekuni surprise njengobe Ashira asashito. Labo kini labasetincingweni nabo batokutfola loku. Nitoba nelitfuba lekuhlephula nani. Sifisa kunatisa ngekutsi sijebule kangakanani nekutsi sesikulungele kwendlulela embili nako konkhe loku lokwentekako nekubona inchazelo ebusweni benu.

Nguloko nje kuphela. Kuthula akube nani. Yibani ngulonguye!

“Nkosazana Nada”

Njengobe ashira asahlephulile kanye nani uma ngingena kuleligumbi. Ngihlebele endlebeni ya Susan uma asaphumulile. Nangempela kukhona lengifuna kukuhlephula nalelibandla namuhla lana.

Bathandekayo, Sananda nami, sitobe sise Advance, (lebeyatiwa ngekutsi yi Retreat-KU Ingci 21-24) nitokhona kutsi nivakashe kanye natsi nijabulele leto tintfo letinhle lengifisa kutsi sitihlephule kini silungele luhambo loluya emazingeni laphakeme nemacebo.

Uhambile lamuhle usemabandleni nasemihlanganweni leminyenti leyahlukahlukene emhlabeni. Mine nginiletsela kuthula ne lutsandvo.

Incenye yemsebenti wenu kulesikhatsi kutsi ninake lokuhle. Phinziselani bantfu emuva kulokuhle. Minyenti kakhulu imilayeto. Labo bebatiphatsi mandla bavuna kususa lutfutfuva emhlabeni wonkhe. Minyenti imilayeto leyenta bantfu kutsi babibute kutsi ngabe kunjalo yini/. Labo kini kulesikhatsi nakulendzawo nasendzaweni yenu yekucondzisisa nifundzile kutsi nifulatsele loku nakulendzawo kepha njalo njalo nani kuyanifikela. Kuniletsa kulelive le 3D kuze nibute kutsi, ngabe vele kunjalo?

Gcinani imicabango yenu iphakeme bodzadze neba fowethu. Gcinani imicabango yenu iphakeme. Ningayinaki lwyo milayeto. Ningayivumeli kutsi inidukise. Mine na sinanda sikhona kunihaca, sihlebela emadlebeni enu sigcina emehlo enu abuke ezulwini. Sigcina emehlo enu abuke ekuphakameni.

Siyati kutsi labanyenti kini bayayibuka I website kanye naletinye tindlela  tekufundza. Nifuna imilayeto lehlukile kuleyo leniyemukela lapha. Nobe imicabango leyehlukile nobe emadownloads lehlukile kulawa.

Siyanitsandza. Besishumayela kini, kanye nani. Kusifiso setfu kutsi sinibambele edvutane nesifuba setfu sichubeke nekuhamba kanye nani sibambene ngetandla siyongena ku likusasa. Kungoba nikhetsile futsi nikhetsiwe.

Lesi sikhatsi kesibalulekile. Konkhe sekuyabilelana. Njengobe lobhodo libila, onkhe emagwebu ahlangana aphelele ngetulu. Bantfu labanyenti bangumtfombo leniwulandzelako. Labanye batohlephuka bese nibabona ngalenye indlela njengobe nibona tifiso tabo tembulwa. Uma senibona lolwati lebaluletse kini lungesilo liciniso.

Loku akukameli kunihluphe. Akukameli kunente nesabe. Kukhonela kutsi kunente niye ngekuya ngekwati. Lalelani lamavi. Silaleleni sonkhe tsine besinani futsi sisetoba nani. Lalelani loko lokuhlekisako, lawo mavi lamancane eTibetan(OWS) emadlebeni enu. Siyati kutsi sekwentekile kulabanyenti kini.  Lalelani livi la Ashira emadlebeni enu. Lalelani bonkhe labo labete ngaphambi kwenu kotonikhonta, bonkhe kubo, lbakhulumile na labangaka khulumi. Balaleleni.

Njengobe sesedlula lolayini. Kwashiwo kutsi tintfo tiyohlangahlangana. Yatini kutsi timphawu letisho kutsi senilungele kwewela!

Siletsa loku kini ngekuthula nelutsandvo. Ngingu lady Nada. Nginiletsela imphilo nenhlitiyo legcwele lutsandvo. Sikulindzele, mine na Sinanda, kutsi siphindze sihlephule kanye nani. Siyabonga.

“Ashira”

Ngingu Ashira futsi ngifuna nje kubonga sikhatsi senu lamuhla, nebukhona benu lamuhla, nemandla enu lamuhla. Siyati kutsi lesi sikhatsi senjabulo futsi siyakubona loko. Siyati kutsi kumatima kini kutsi nikugcine loku. Gcinani emehlo enu abuke etulu nente nanobe yini yekutigcina nisesimeni sekulindza, sekugadza neselutsandvo nekukhanya. Sikhonela kukwenta loko njengobe sihamba nani malanga onkhe.

Ngiyaphindza ngitsi letsa inhlitiyo legcwele lutsandvo, kuthula netibusiso. Namaste.

I chanelwe ngu James McConnell na Dr. Susan Sammarco

www.meetuo.com/ancient-awakenings

Lesifundvo singakhicitwa sokhe uma I website yebabhali isho njalo

15.06.07 – Indzaba yebutsaftu Ingeke isabaluleka-Hieronymus kanye( Nebaphatsi labenyukile) Lona losisebenti kany na Ashira.

Translation- NGUNI (SISWATI)

‘Indzaba yebutsaftu Ingeke isabaluleka-Hieronymus kanye( Nebaphatsi labenyukile) Lona
losisebenti kany na Ashira.

Hieronymus kanye na Ashira bacondziswe ngu Dr Susan Samarco

Losisebenti acondziswe ngu James McConnell
(naka; Lemilayeto iniketwe ngesikhatsi semihlangano yetfu yamaviki onkhe, ye lungiselela tingucuko
yase Glendale, za nge Nhlaba 7 2015.

“Hieronymus”Hieronymus abengewe sikolo se peripatetic, nook Cicero abenemibuto mayelana
nelilungelo lalesikhundla. Kubukeka sengatsi waphila kwate kwaba sikhatsi sa Ptolemi Philadelphus
wesibili. Labebaphambana ne Timfundziso takhe bafaka ekhatsi sifudziswa lesingu Arcelilaus, [2]
kepha bekukhona na Peripatetic Lyco wase troas lobekangamtsandzi.

Hieronymus uvame kubitwa ngu cicero, lositjela kutsi bakabambe lokuhle kukhululeka etinhlungwini
netinkinga, futsi waphika nekutsi bunandzi bufunelwe sizatfu sako nje kuphela. Kukhonake nemavi
laphuma embhalweni wakhe, nasetincwadzini takhe.

Diogenes laertious ukhuluma ngemisebenti
yakhe lemibili: Ngekumisa kwehlulela[4] nemibhalo lesakatekile.[5] kubukeka kumjalo ku Cicero, [6]
sekucatsaniswa na Rufinus,[7] lokutsi bekusolo kunguye Hieronymus lowabhala tinombolo
nemincele ngephasi. Kungahle kube nguye lowabhala imisebenti yetinkhondlo, nemibono ye Aspisis
yase Hesiod.

Sanibonani, Ngingu Hieronymus. Ngisuka e Greece lendzala. Kubukeni loku! Bengingulomuntfu
lomunye eminyakeni leyendlulile, leminye kuleminyenti. Kepha manje kulena imphilo bengise
Greece futsi imininingwane iyatfolakala yekutsi nibone. Siyakwati kutsandza kwenu kwalabo labavela
embili. Ngulesi ke sizatfu sekutsi siletse lomunye embili. besitovela singulabangakhulumi,
labangenamabito. Loko ke akukeneli kulona. Yena ufune kwati kutsi uyakuvumela kwatiwa.

Ngako ke ngiletsa imilayeto yebutsatfu lomuhla. Imilayeto yebutsatfu. Eveni lenu nasekuvukeni
kweni kanye nasekufundzisweni kwenu, lokutsatfu kumelele lokutsite. Lokutsatfu kungasho
tinkulumo ngendlela yekucabanga. Lokutsaftu kungasho bubi. Lokubi kwenteka ngebutsatfu. Kufa
kwenteka ngebutsatfu. Nakanjani ke, leti tintfo tifika emcondvweni. Atifiki yini uma sikhuluma
ngebutsatfu?

Noko ikhona lenye indlela yekubuketa butsatfu ngaphandle kwaleyo leyetayekekile. Nguloku ke
lesifuna kukucacisa lomuhla.

Ngebutsatfu, kukhona ‘Babe, Indvodzana, Moya loncgwele’. Moya longwele etikhatsini uvame
kubitwa ngekutsi ngu “Make” , incenye ye Umusa, emandla, nekuphiliswa kwa “Babe
Nkulunkulu”ebutsatfwini. Butsatfu buphindze bube ngumtimba, yincgondvo kanye ne moya
wemunfu. Kungukuvuva, kulala kanye nekutumeka.
Seniyabona yini lapho lengiya khona? Tinyenti kakhulu tindlela tekubuka butsatfu. Kungani ke loku?
Kuyini ke loku? Lokunyenti kuko kuvela elwatini loludzala lwemtimba, nencgondvo kanye nemoya
lecuketwe “ngumtimba” ngalokudze.

sifundzisa loku kini lomuhla kuze kutsi nitokhulula loku kwehutsafru lokusemkhatsisini. Sishoni ke
ngaloku? Usachubeka neluhambo lwekwenyuka, njengoba sitjeliwe kutsi senikubonile loku, luhambo
lwekuya etulu lutokususa loku lokusemkhatsisini.
Labanyenti bacabanga kutsi kutumeka “kulisango”.

Labanyenti bacabanga kutsi kutumekanobe
kungabisekuvukeni yincenye letselwe nje kungekho kucabangisisa lokunyenti ngiko ke bese kuvela
emphilweni yakho yamihla yonkhe. Leto tonkholo lebewutati kusukela ebuncaneni bakho ngisho
nangesikhatsi make wakho asekhulelwe ngawe
Lesikuyisa kuko kuvisisa kutsi kutumeka kwencgonvo kutosebenta ngendlela leyehlukile emva
kwekwenyuswa. Utjelwe kwekutsi utobonakaliswa ngekuphatima kweliso ngoba lisango lakho litobe
lisusiwe. Loko lokukuvimbela manje kutobe kuhambile futsi ke kukhona neticu temtimba wakho
letitovuleka. Lokuke kubalulekile kutsi ukubambisise. Kulabo benu labevile ngekuta kwebalungisiseli
labetako, lokuke kuyincenye yemilayeto yabo.

“Babe” umelele likhono lekudala lwamoya longcwele. “ Indvodzana” ngini nonkhe. Nonkhe esimeni
senyama. Kube nekubaluleka kulelive le 3D lalamuhla kutsi bantfu bafune kubambelela kulomcondzo
wensindzisi. “khrestu’ Umsindzisi akasiyo kuphela incenye yebu”khrestu”lenifuntwe yona, kepha
ubuye abe yincenye yaletinye letinyenti timfundziso letakhiwe kuleminyaka letinkhulungwane
leyendlulile kulomhlaba. Nitjeliwe kutsi nidzinga umuntfu lotokuma emkhatsisini wenu na
“Nkulunkulu”. Loko ke kuyesuswa.

Naloyo lowatiwa ngekutsi ngu “Sananda” uta kutonivakashela, lelicembu, angebunguye bakhe.
Uniletsela umlayeto lofana nalona. Animudzingi umuntfu wekuma emkhatsini wenu na Nkulunkulu.
Lowo moya wendalo NGINI nonkhe! Loku kuletsa kini emandla nelitsemba lelikusasa lelihle njengobe
benifundzisiwe kutsi nilikholwe bese niyalibona. Nginiletsela lomlayeto lenitowubona futsi
niwukholwe kube kanye!

Kuyatsakasisa ke loku. Akunjalo? Kuyetfusa ke futsi! Sekube netigigaba letinyenti lesetikhulunywe
kini kanye lalokunye lokuphatima kubonakaliswe. Loku ke yintfo lekumele niyetayele. Yintfo
lokumele niyifundze. Kutoba lwati lolusha kini.
Indzaba yebutsatfu ayisekho, ayisadzingeki. Indzaba yekuba nelisango emkhatsisini, umuntfu
lewendlula kuye emkhatsisini watko na Nkulunkulu nekuphakama ayisekho. Sifuna kutsintsa nanaku
ke lokunye. “Umdali, “Babe” sikholelwa kutsi nine kulelicembu senibonile kutsi kuyadidana. Kutsi
akasimunye umdali. Bakhona nalabanye badali bese ke sekuba “ngumdali nchanti”.

Labanyenti kulomhlaba batsandza munye Nkulunkulu umdali njengobe bekubhaliwe kulomunye
wemibhalo lencgwele. Nitobona ke kutsi Nkulunkulu umdali naye sewususiwe ngalokuliphutsa.
NGINI bo Nkulunkulu Umdali. Nibonkulunkulu labadalako, futsi seniphile timphilo letinyenti nabona
netintfo letinyenti. Kulesinye sikhatsi anikabi ngulababuka embili. Kulokunye nisite labo
bebasebumatimeni.

Lapho niphuma kulelive le 3D nitobona tinfo ngalelinye liso. Notobona ke futsi kutsi akukho
kwehlukana ngekufana kuleminye imikhakha. Lapho nikhuphuka nitobona kutsi akuseko lokubi na
lokuhle, lokufanele nalokungakafaneli. Kunjalo nje. Loku yincenye yelwati lwenu.

Yatini ke kutsi ngesikhashana nje, nonkhe kulendlu nitoba nalo lolwati kangangekutsi nitobe
nicabanga ngalokunye etinncgondvweni tenu, nize nibone lobo budali benu butiveta ngesikhashana
embi kwenu! Loku kungoba lo “moya longcwele” losemkhatsini longumusa ungukukhululeka
kwekubonakalisa noma yini loyitsandzako kungekho kubekwa licala.

Niyalati lelive lenikulo. Ngalesinye sikhatsi nikutsandzile loko lenikudalile ngalesinye sikhatsi
anikakutsandzi. Kube nesikhasi lesendlulako, kanyenti. Konkhe loku kulandzele imitsetfo yakulelive
kulolwati leninalo. Kepha njengaloku leyo mitsefto isuswa, nitobona ke kutsi emandla enu
atophakama ngetindlela baningeke nize niticabange namuhla!

Ngetame kubeka sitfombe kuze nibone kutsi ngini baphatsi mandla! Ngini labanemcondvo! Ngini
labatfola emandla. Ngini lababona kubonakaliswa. Kuyoba lusuku loluhle, siyetsembisa. Mhla nibona
ingcondvo yenu lenakile seyibona kutsi akusekho kuphumula, akusekho nekuchisa sikhatsi; akusekho
sikhatsi sekumela kutsi tintfo tenteke etimphilweni tenu. Konkhe kutofika. Nitoba nekuhlakanipha,
nelwati kanye nekucondza kubamba lelikhono. Nitotikhandza ninalo malanga onkhe, imizuzu
yonkhe.

Ngikulangazelele kufika kini ngaleso sikhatsi kuze kutsi nigibone futsi nivisise lamaciniso aloko
lenginifundzisa kona lamuhla. Visisani kutsi leti tinfo letingagucuka lenihamba etikwato. Njengoba
tikucuka nemandla ekudala lakulomhlaba agucuka nani ke nitobona lushintjo lwesikhatsi ngesikhatsi,
bumatima bekungavisisi kubantfu kuya ekuvisiseni, bangani bami. Ekuvisiseni lokuphelele. Emadleni
ekwenta laphelele.

Sitonishiya naloku ke lomuhla, uma ninemibuto ngesikhatsi semibuto, ukhona Ashira
utoniphendvula, Sitohlala sikhona kuleligumbi. Sitobe sikuleligumbi.

Siyalibonga lelitfuba lekunihlephulela loku lamuhla. Siyetsemba kutsi sitonivakashela futsi
kulokukhuphuka kwenu lokutako nga Ingci kunyenti lekuyobnakaliswa ngaleyo mphelasontfo.
Kunyenti lokuyoguculwa ngaleso sikhatsi futsi
Siyanibusisa Akutsi “OHM” Alungisele kuta kwa James atokwemukela.

“Loyo losikhonti”
Siyanibingelela. Sitsandza ngendlela lenihlanganisa nibe nekuhlabelela lekuphuma kuma “Ohms”
enu. Kuhle! Kuyatsandzeka! Kulabo labangakakwati loku “loyo losikhonti”. Sihlala likhona njalo
nalelicembu. Labanye benu betayele lana. Singulabanye benu “labatinsika” talelicembu. Akunjalo?

Nani ngalokunjalo niyincenye yale “tinsika” tallicembu. Sifisa kutsi nivisise timtfo letinyenti letitako.

Kepha ngaphambi kwaloko, sifisa kutsi nibukete leto tintfo letentekalo lapha ngaphandle. Leto tintfo
letentekako letingacondzisiseki kulabanyenti kepha lebatibonako. Basete emehlo ekubona nobe
emadlebe ekuva kwamanje. Kepha nine ninawo.
Nine lucobo lwenu, uma nibukisisa kuleto tintfo letentekako nobeke kulesikhatsi letingenteki. Bukani
emhlabeni. Ayikho yini indlela yebuciko yekubhidlita umhlaba wonkhe na? kukhona loko. Angitsi
kunjalo? Sekwentekile yini loko? Cha, kusengakenteki!
Bukhona yini buciko bekwenta sifo sigcwale umhlaba wonkhe na? Yebo! Loko nako kukhona kepha
kusengakenteki. Bukhona yini buciko, sisho kakhulu “ emandla” ebunyama ekudala kutsi nesimo
selitulu? Yebo! Kepha ngabe leso simo selitulu sesike sabonakaliswa yini ngaphandle kwesimo
lesincane nje kuphela? Kusengakenteni umhlaba wonkhe. Niyabona?

Kungacondzisa kutamatma kwemhlaba futsi kucale nema volcano kepha kusengakenteki! Tonkhe
letinfo letahlelwa ngema cabal tisengakenteki. Atenteki ngoba atikwati kwenteka. Leso bekusikhatsi
sasekucaleni lesidzala. Labo bebasebentela kuletsa letingucuko, bebatoletsa nekubhujiswa
kwemhlaba. Bebatobe bahambile encenye basemajukujukwini emhlaba nobe bawushiyile lomhlaba kuze batiphephise bona. Bebatokwenta kutsi labo kini labasele sasale bativikela bese ke boba
sebayabuya muva bachubeke lapho bagcine khona.
Kepha akukho kuloku lesekwentekile ngoba kungeke kwenteke. Ngako ke asikho sizatfu sekwesama.
Asikho sizatfu sekukhatsateka. Konkhe loko lokutako, I Jade Helm nato tonkhe letintfo , akukamele
sitesabe.

Yebo, I Cabal beyifisa kutsi kube njalo futsi bebakulungisela kepha akuzange kwenteke. Ningesabi!
Konkhe kuseplanini! Konkhe kuyincenye eluhlelo futsi kusenjentelwa buncono hhayi kulimateka
kwebantfu emhlabeni.

Jabulani, bafowethu nani bo dzadzewetfu! Konkhe kwenteka ngendlela lekumele kwenteke ngayo!
Kumbe akusingengobe sikujakile kepha kuyenteka. Ngao, kuvumeleni kwenteke nati kutsi njengaloku
nifundziswa, niyobe nisendzaweni lekahle ngesikhatsi konkhe loku kwenteka. Nitobe sisedzaweni
ngesikhatsi kokhe loku kwenteka. Loku kuze notokhona kwelekelela, nelekelele labo labanye betfu.
Nitowelekelela ema Galatics njengobe ehla.

Nitokwelekelela ema Argarthans njengobe enyuka.
Nitobe nikhona kutokwelekelela ngayo yokhe indlela ledzingekile. Futsi Yebo,ngulowo nalowo kini
unenzima lekumele ayidlale lekayilungisele. Kusengakembulwa kwamanje kulabanye, kulabanye
sekwembuliwe. Kuseta. Beketelani nje kancane kadze kepha nihlale nilindzele ngoba letinfo tiyeta.

Umbuto
Nginembuto mayelana nalokwenteke e khazakstan kuleliviki leliphelile. Kubulawa kwema Antelope
langu 120 000. Ngabe kukhona yini longakuphawula mayelana naloku?

“Ashira”: siyabonga kutsi ululetse loludzaba kulelicebu. Siyakubonga loko kakhulu. Siyati kutsi loku
kuvelile enkhulumeni yenu kuleliviki. Lesingakusho kini kutsi loku akusiso sento sebanftu. Loku
bekulicembu lemiphefumulo lelihlangene. Abe nelitfuba lekushiya imitimba yawo kalula angene
eveni “lelihobosha”. Asatsetse tindzawo tawo manje azadla tjani kalula eceleni kwema unicorns
nema dragons nako konkhe bewongakutfola emhlabeni.

Kubukeka kuyingoti makhata kepha lesi kube sincumo sebuningi sekuta ndzawonye ngalesikhatsi.
Wonkhe muntfu uyatibuta kutsi ngabe yini letsatse lemiphefumulo futsi ke tinyenti tehlakalo
taloluhlobo lapha emhlabeni kulamalanga. Kwentekeni etilwaneni letinyenti ngaloluhlobo. Futsi ke
tibikeka tingaketayeleki,akunjalo? Tibukeka tibahlali “bemhlaba lolihobosha”. Tivela khona.
Nakube ihlutfule inhlitiyo kulena na kuleya,(Susan) nakuletinyenti, ngicela nati kutsi
atikahlukubeteki. Atikafi ngetinhlungu. Kuphela nje tishiye imitimba yato kuze kutsi tiyohlala
ngekhatsi. Nitophindze nitibone letilwane.

Siyati ke kutsi kukhona letisele lapha emhlabeni. Atikakhetsi kuhamba kulesikhatsi. Labo
labaneluvelo lwebunftu kuletilwane bangatihlenga. Ngulenye ke indlela yekuvula “inhlitiyo lesetulu”
emhlabeni. Kuyevakala loko yini?
“OWS”:
Kuhle. Ngabe ikhona yini leminye imibuto lapha?
Umbuto:
Kuleliviki ngibe nebuhlungu lobuhlabako lapha esweni lami. Ngabe loko kuhlangene nemndeni wami
yini? Nobe kuhambelana neyemoya?
“ASHIRA”
Njengobe ngikuva ukhuluma ngalesimo, ngingahlephula ngisho kutsi kumayelana nemphefumulo hhayi umndeni wakho. Luhambo lwakho lwetemoya lutsi uchubeka nekuvuleka kwesikhebesi emphefumulweni wakho loluya embili ngekhatsi nangaphandle kwemtimba wakho. Ngengobe lawo mandla achubeka kwendlula elwenyukweni lwakho ngenga ST. Germaine aletsa kulelicembu
luloluvakasho lolwendlulile, yati ke kutsi kutokwendlula! Ungafaki kwesaba nobe kukhatsateka kuto.

Ngingakutsjela nje kutsi natsa emanti kuze kutsi lamandla endlule emtimbeni wakho. Yebo, siyevisisa
kutsi linyenti labo ST, Germaine belunekwesaba kutsi likhulume ngaletimphawu, kepha lokunyenti
lotokuva emtimbeni wakho, nani nonkhe lenitokuva emtimbene, umtimba uneluvelo lwebuhlungu.
Awati nawo kutsi wente njani. Akukavai ngalamandla nangekutsintseka. Akukavami kuloko
lokwenteka ekhatsi emtimbeni wangamunge wetfu kulomhlangano nakulabo labachumeke
ngelucingo. Umtimba ukhombisa luvelo ngetinhlungu nekuluma.

Konkhe loku kuyincenye yalesikwati ngekutsi “timphawu”. Kubusiseni, kukhululeni, kubongeni.

Siyati
kutsi kumatima kepha ke kubongeni ngekutsi kunibonise kutsi seniphakeme naze nafika kulelizinga
lekubonakaliswa. Kwenyuke njalo kuya etulu. Nibusisiwe. Kwemukeleni kwesikhashana nje.

“OWS”:
Lesifisa kukwengeta ke lapha kutsi, ngebobe Ashira asashito, hambani nalamadla. Wavumeleni
endlule kini. Yatini kutsi nge kunguloko. Kungemandla lamasha lefikako emitimbeni yenu njengobe
afika nasemhlabeni. Ningumhlaba, futsi ke nemhlaba ungini. Ngako ke vumelani lamadla ente
lokulungile. OK?

Umbuto;
Ingabe atosebenta yini ema charkras etfu uma sesisezingeni lesihlanu?

“OWS”
Yebo kunjalo. I chackras yenu seyivele itsikametemile. I chakras yangentali lebeyiloku inani yonkhe
leminyaka seyisusiwe. Yenyuselwe etulu. Emandla enyukela kucharkras leyendlula lena. Konkhe loku
kuluhlelo lwekwenyuswa kwenu. Nitobona tembulo ne tikhumbuto njengobe I charkras ikhulula
kancane kuze kutsi ningasabe nisebenta kule chakras lengephasi. Lokukhumbula kutobuya ngoba
kulapho kuhlala khona.

Lokukhumbula kutobuya kini, sekuvele kuyenteka. Kutobe kukukhumbua lemphilo lena nalendlulile.
Itofika ngekwehlukana. Itofika ngetindlela letehlukene nagemalanga lehlukene. Kutofika sikhatsi
lapho khona kutoba nesambulo lesikhulu. Kutofika ngengetikhukhula temandla. Ningete nisakwati
lokukhona lapha. Kutofika konkhe kanyekanye nikukhumbule.

Kuvumeleni ke loko. Konkhe kunesizatfu sekwenteka.
Ngabe ikhona lenye I “Ashira”?

“Ashira”
Bengingaba senhlanhleni ngoba siyati kutsi nifisa kutsiwe naku, sasi sitfombe “naku lasikhona
khona” naku lapho siya khona. Kubukeka kanje. Naku lokusho kutsi siyoba njani ekugcineni.
Kepha ngete sakwenta loko ngeluhambo lolutimele. Sikhuluma kahulu ngaloku. Kepha ke
kulelicembu, nalabo labachumana ngelucingo, nalabo labatoyufundza lemilayeto, siyati kutsi
nikhona ekhatsi, siyabona kutsi niyabasita labo labasemuva.

Sifisa kunakhala lihlahlandlela kepha ke loku kuyindlela yangamuny namunye ngakoke kumatima
kukwenta loko. Sifisa kinivakashela ngamunye ngamunye sinihlephulele ngengobe na “loyo
losikhonti” entile nalona
Lonkhe loluhambo, tonkhe letinyatselo tibalulekile futsi ke siyajabula kuba bagcugcuteli benu.

“OWS”:
Ngiyabonga, ngabe kukhona yini lomunye umbuto?

Umbuto;
Ngiva sengatsi nginekukhuluma lokunyenti lokungasiti. Ngabe ngingendlula njani kuloko?

“OWS”
Yebo, lokunye kwaloko lokwentekako uma umuntfu azindla, babese bativela loku lokushoko,
kwekubambeka. Loku yinfto lotakuyendlula. Utokwendlula kalula. Ngiko lokubalulekile lapha.
Ningafaki emfutfo lomkhulu ekuzindleni kwenu ngaphandle nje kwekutsi . ningacabangi ngekutsi yini
lekumele yenteke. Kuvumeleni kutentekele.
Vumelani kwenteke. Uma nichubeka nikwenta, kutochubekwa kutentekele. Lenikubita
ngekubambeka, kutokhululeka masinyane. Ngabe kuyayenta yini ingcondvo kini loku?
Ikhona leminye imibuto?

Umbuto:
Mayelana nebafundzisi, ngifisa kucondza kuhola kwabo.

“OWS”
Uma kokhe sekulungile, nesikhatsi sesilungile, bafundzisi batokwembulwa kini. Batonisita
nelwenyuko lwenu. Nini ke? Singete sati ngobe akukembulwa kwamanje. Kute lokhona la lowatiko.
Nema Galatics await. Ema agathans awati. Ngumdali kuphela lowatiko. Bantfu bachubekela
akuvusweni. Kusho kutsi seya ngeusondzela koleso sikhatsi lapho khona tonkhe letinfo
titokwembulwa. Konkhe lokukhumbula lesikhulume ngako kutobuya. Konkhe kuyincenye yaloku.
Njengobe kuchubeka nitocala nibone I DNA ne nhlitiyo kugucuya, sekushaya ngemandla. Ningete
nakubona nome nikuve kepha ke loku kuyenteka.
Vumelani lendalo kutsi yenteke kini. Nine nibe la kumele nibe khona khona. OK?

“Ashira”
Sitokwengeta kutsi labafundzisi sebakhona emkhatsini wenu. Sebavele bayanivakashela. Uma
emandla seninawo, lapho bavela,nitobati. Batoba bahlobo benu, banati. Akunoba kwacha buhlobo
lobusha. Kutobe kukuvakashelwe ngulomatiko. Nitohamba nabo ekuchubekeni kweluhambo.  Siyabonga

Umbuto:
Kutsiwanike buhlalu bekuzindla? Ngabe sisindvo sibalulekile yini?

Kunengi lokutokwembulwa mayelana nebuhlalu. Lokunye sekuyavela kancane kancane. Kutofika
sikhatsi lapho khona kutokwembulwa kabanti ngebuhlalu. Kukhumbula kutobuya kini mayelana
nebuhlalu kwase atlantis nase lerumia.
Bukhulu bebuhlalu nembala wabo abukabaluleki kwamanje. Imphendvulo yalombuto itovetwa
kungesi kudzala. Kwamanje yiba nebuhlalu. Yiva kuphila kwabo. Yiba nekuphila kwabo. Nguyona
ndlela lencono yekukusebentisa kwamaje. Kunyenti kakhulu lokubuya esithatsini se Atlantis
nebuciko baso.

Kukhona yini lokunye lofuna kukwengeta yini Ashira?

Cha bekwenele!
Sesikhulula I Umsakato
“Ashira”;
Nginivusele futsi, lona ngu Ashira.
Kuyinjabulo kimi kunetfulela umlayeto ngaloko eveni lokuyindida. 7 nobe 8 billion webanftu
emhlabeni bangaba na 7 nobe 8 billion wetinchazelo taloko lokwentekalo. Akunjalo? Ngulokutsi
bonkhe bavela kweyabo inchazelo, Inkhuliso, Indlela.
Lesi sikhatsi lapho khona kugcwele labakhulumako kahulu eveni. Labanyenti bakhuluma ngetindlela
letetayelekile temsakato naletingaketayeleki njenge youtube, ema websites kanye ne facebook.

Konkhe lapho ubuka khona, bantfu banemibono. Wati ngani ke kutsi ngumuphi longiwo?

Kungako nje sijabula kulenhlangano kutsi sihlangane maviki onkhe. Kusakata lwati ngalendlela. Futsi
ke kiyasijabulisa. Lapha bantfu batfola khona lwati. Labafundzisako abatsengisi lutfo. Abetami
nendlela yekutfola imali. Babusisiwe etimphilweni tabo kutsi babe nayo indlela yekuphila.
Asisito timphumphutse nobe tilima. Siyati sisanibuka maviki onkhe kutsi ninetimpbilo lenisatibuka
nge ndlela ye 3D. naloku sikhuluma nani maviki onkhe ngekunuka nge 5D, siyati kutsi kunetimo
letibucayi etimphilweni tenu. Nikhokhela timoto kanye ne insurance. Nikhokhele bodokodela kanye
netidlu. Siyakwati loku. Siyanitsandza. Siyakwati loku.
Siyanigcugcutela nonkhe kuleligumbi, elucingweni nakulabafundza lomlayeto. Kutsi vumelani
kuphaphama kwengcondvo yenu , eveni nasenhlitiyweni kutsi kube ngulokuncane.

Ningavumeli
imibono yebantfu labangu 7 billion iniphazamise. Bambisisani lendlela lenihamba kuyo.
Yatini kutsi nikulendlela yelwenyuko futsi loko kumatima. Sesikhulumile ngenhloko lebuhlungu
netinhlungu nekutsi loko incgondvo letsi tinhlungu, empeleni kuvuseleleka kwemtimba.

Sesihlephule leto tintfo letihleshulwe kulelicembu. I-Coconut oil ne diatomaceous umhlabatsi,
nemanti, nekudla kwemvelo. Tonkhe letitfo letifike kulelibandla tihlabekisiwe. Tifike nalabo
kulelibandla labakhulume ngato. Akusiko kuphela kwema umsakatos kepha kwenu nani kwekunisita
Asikabheki kutsi labo lenisebenta nabo, nobe labahlangene nani ngaletinye tindlela kutsi bevisise.
Kepha sikhutsata kutsi netsembeke bese niyagcugcutelana kulelibandla leli. Ngiyona nsika yenu.

Kulinganisa lennikuvile evikini nicatsanise nalesikhulume ngako. Kuze liciniso liviwe. Nekutsi
lesikukhuluma sibuye sikwente kulelicembu kubalulekile eveni lonkhe.
Bukani bonkhe labo labete kutohlanganyela kanye nani kuleminyaka lemibili. Kunobona, kunisita
nekunitsandza.

Siyabonga ngani ngoba siyati kutsi nitinyawo talomhlaba. Nandzila kukhanya nelutsandvo. Nobe
ningete nahlephula liciniso, liyalihlephula ngekuba ngulaba lenigibo, onkhe emalanga!

Loku kuyinkhulumo yekunigcugcutela. Kunihlephulela loko lesikuletsa ngemusa nangekubonga.
Ngekweati kutsi nobe benikucelile loku, labanye benu bayatibuta kutsi leni. Nani siyanatisa kutsi
sikhatsi sesifikile, labanyenti sebaguculiwe. Uma utfola liftuba lekuhlanganyela maviki onkhe
utobona loloshintjo. Ube nalokwetsemba kutsi uma sewukutfolike lokukholwa kwekuchubeka,
kujabula kwakho kutoholela ekusiteni labanye. Hhayi kuphuma lapha!

Nilungele indlela lendze, tihlobo tami. Hhayi kusebenta manje kuphela kepha nasekugcineni. Loku
kuyincenye yeluhlelo loludze! Sonkhe sinyatselo lowusitsatsako siyincenye yeluhlelo lolukhulu.
Wonkhe umhlangano lowuhambelako uyincenye yeluhlelo loluphakeme.

Siyati ke kutsi susan uke wahlephula nani loku ngaphambilini. Kuhlolisiseni lenikuvako. Nihlokisise
nebantfu, nihlolisise nelutsandvo. Bayehlukanisa nobe bayahlanganisa? Njengobe niphakama kanjalo
nemoya wekuhlangana uyaphakama. Loku ke kungumlayeto walomuhla.

Bukani ngetibuko ke uma niva leto tinfo letikhulunyiwe ngulabatsandza kukhuluma. Tikaleleni
lutsandvo, kuhlanganyela nekukhanya. Mati loyo longamfaka enhlitiyweni.Gcina sikhatsi kulabo
lobabukile. Uphindze ubabuke futsi emva kwesikhatsi.
Siyabonga, siyanitsandza. Namaste.
Isakatwe ngu James McConnell na Dr. Susan Sammarco
www.meetup.com/ancient-awakenings

lombhalo ungaphidze usakatwe uma kusho njalo ku website yembai wawo.