15.06.14 – “Njegobe sesifike emaphetselweni, kuphrofethiwe kweatsiwa tintfo tihlangahlangana kakhulu. Yati kutsi lesi ngulesinye sibonakaliso lesisho kutsi sesikulungele kwewelela ngaphaphesesha”!-nkosasaza

“Njegobe sesifike emaphetselweni, kuphrofethiwe kweatsiwa tintfo tihlangahlangana kakhulu. Yati kutsi lesi ngulesinye sibonakaliso lesisho kutsi sesikulungele kwewelela ngaphaphesesha”!-nkosasaza

Nasa,OWS,Ashira

Loyo losikhonti #1 na#2 isakatwe ngu James McConnell

Nkosazana Nada na Ashira isakatwe bgu Dr Susan Sammarco

Yati kutsi lemilayeto iniketwe ngesikhatsi semihlangano yetfu yamaviki onkhe yekulungiselela I libandla Lengucuko e Glendale, AZ mhlaka 14 June 2015

“Loyo losikhonti”

Ngiyanibingelela nonkhe. Ngiyakujabulela kubuye ngibe kanye nani futsi! Siyetsemba kutsi nilujabulele luhambo lwenu lolut lana. Kuliciniso lenu lenilakhako lapha. Siyetsemba kutsi niya ngekuya ngekukubona loko. Ninawo emandla, nguloyo na loyo kini. Ningunkulunkulu, loyo na loyo kini. Sonkhe sibonkulunkulu, futsike sonkhe sibadali lapha.

Njengoba senivisisa kutsi nitokua ngekuya ngekudala loko lenifisa kuba nako. Loko lenifisa timphilo tenu tibe nako. Njengoba nidala timphilo tenu embi kwemehlo enu, nidala leto letiyoba khona emuva kwenu. Kuluhambo lolukhulu kutsi nibe lapha sikhatsi lesidze.

Kepha njengoba setsemba kutsi niya ngekuya ngekuvisisa lapha, lolo hambo alukefiki ekugcineni. Lusacala njengoba kusekunyenti futsi ke sitocala kunipha kubona kancane kuloko keha nani lucobo seniyakubona kancane, siyevisisa njengobe senicale kusebentisa umtimba yengcondvo lelula. Nekutsi seninako kuvisisa kutsi kukhona bungini benu lobungekho ngaphandle, lobuyincenye yenu lekumele inelekelele, lekhonela kuba yincenye yenu ibe ngumdali kanye nani. Kumele nje niyivumele kutsi ibe yinccenye yenu nati kutsi ikhona. Uma senati kutsi ikhona, ingeke isaba ngulengekho. Wuvumeleni lomsebenti. Chubekani niwuvumele.

Kwamanje labo labachubeka nekuva tinhlungu letehlukahlukene, kungesito kuphela tasenyameni, letikhona ke nato kepha sekunetinhlungu tasemphefumulweni, lekungaba tinhlungu talabatsandzekile benu , lasebafike ekugcineni kwesikhatsi sabo lapha emhlabeni. Sebafike ekugcineni kwesivumelweano lebasidalile, lebasiphilelie, sebachubekela embili. Singatsi kini bavumeleni bendlule kulohambo. Bavumeleni indlela yekwendlula emhlabeni. Chubekani nikuvumele loko.

Yebo, ngengobe lomunye lapha ebandleni asashito, uma nichubeka kubambelela kibo, nabo bachubeka babambelele lapha emhlabeni. Vumelani bantfu bo! Kuvumeleni kwenteke. Kuvumeleni kube nguloko lekumele kube ngiko. Kuyincenye lehleliwe. Labo labendlula lapha emhlabeni bangene eveni lelingetulu, ekuphakameni, singasho njalo. Bachubeka neluhambo lwabo. Benyukela endleleni lesetulu, ekujabuleni lokungeke kuchazeke.

Nakube setsemba kutsi seniyabona-bona mayelana nenjabulo lesembikwenu, leniya kuyo ngobe loku kusasekucaleni bo dzadze nebafowethu! Kusacala tingucuko letitako, tingucuko setifikile setisondzela kulemifanekiso besiloku sikhuluma ngayo sikhatsi lesidze.

Sekufuna kuphunyula, kuchubekele embili. Nineke- labo kini labalungiselela konkhe loku, nihamba embili. Ngiti lenitobona tingucuko njengoba kuta leligagasi lemandla lefika bese nibanalenjabulo. Nitsi, ngabe ngiko yini, ngabe sekunjalo, ngabe selwenyuko?

Sitsi ke “yebo.Loko sekuyenteka”. Kepha njengobe senicala kuvisisa banyenti labatokwetfuka. Ngeke bevisise kutsi wentekani. Bakukuts kini nine lenilungiselwa kuba bothishela, labo labeta embili. Labo lebangaba bafundzisi. Yebo, notoba nebafundzisi benu. Loko kuliciniso. Nitoba nalabo labavela embili kunelekelela, keha njengoba sesishito notoba bafundzisi kulabanye. Labo labakulungele kuba botishela batokuba bothishela balungisele labothishela labasha, nabo balungisele labeta emva kwabo kanjalo kanjalo.

Kutsatekani bantu bami, bafowethu nani bo dzadzewetfu. Konkhe sekuyahlangana. Sekuyahlangana. Ngakoke beketelelani nje kancane. Siyati kutsi kuya ngekuya ngekuba matima sengoba sikhatsi sendlula futsi siyakubona kujabula kuyenyuka kini. Anikuva kujabula kwenyuka kini? Aniva ngazutsi kukhona lokutako kini? Niyakuva! Niyakwati futsi sengazutsi kungetulu kwenu kepha singanitjela manje kutsi akukho khashane nani. Sekuvele kukhona. Yelulani tandla. Yelulani tandla nitivulele endzaweni lephakeme. Kutamatama lokuphakeme lokukhona lapho, khona lapho. Nitofinyelela kuko.

Njengoba senikholwa kutsi sekukhona, ngengoba senikholwa kutsi imitimba lelula yengcondvo seyikhona, ngengoba nikholwa lenikubona kancane kuliciniso. Ngengoba niya ngekukukholwa, nitokuya ngekukubona! Kungete kwaba ngalenye indlela. Kuvumeleni. Vumelani tintfo titentakalele. Ngoba uma nivumela tintfo titentakalele nitivumele kutsi nehle ngalowomfudlana, khasane nelugu lwemfula. Ningabambeleli kulugwi lwemfula vumelani kutsi ningene emantini. Vumelani umfula wemuke nani. Wona ke utonimikisa etindzaweni letikhashane kakhulu. Kutoba nguletisemaphusheni enu, emacinisweni enu njengobe niwadalile.

Ngiwo ke umlayeto wetfu wakulesi sikhatsi. Sitobuta imibuto kuloyo losikhonti na ku Ashira njengobe akhona naye lapha.

Umbuto: David Wilcock wente sitatimende lapha lesitsi emabandla lamancane, lafana naleli letfu lapha angehlisa sibalo semabandla etishoshovu nga 70% kuphela nje ngemithandazo. Ungakucinisekisa yini loko?

“OWS” Yebo! Nguloku benikwenta lamuhla. Benikwenta nilibandla. Kepha visisani kutsi none lucobo lwenu, nilibandla nicala kwenta lemisebenti( futsi seniyente sikhatsi loku sicale kusebenta nani ngalendlela) kutsi ngengobe niyenta ningetulu kwalabo nje labakulelicembu. Ningetulu kwalabo labakhetsekile nje kulelicembu, nalabo labasetincingweni( labalalele ngelucingo) ningetulu kwalabo.

 

Njengoba nenta letibonakaliso, nitfumela nebanika, ayiyi yini ekuvukeni kwengcondvo emhlabeni wonkhe?  Lokuphatima kuhamba kuye ekuvukeni lokuhlangene emhlabeni wonkhe.  Lomunye utokuva lokubanika, loncabango, lomsebenti, bese uyawuvumela kutsi wendlule kubo wendlulele kulomunye nakulomunye.

Nokube kuvakala sengatsi lelibandla lincane, ninemtselela kubantfu labanyenti. Ngakoke njalo uma emabandla ahlangene ngaloluhlobo, ‘lapho lababili bahlangene ngelibito lami, name ngitohlanganyela nabo”.

Akusiko yini lokwashiwo nguyeshua na? ngoloko  lebekakuva fitsi ngiko bekakhuluma mayelana nako. Lamandla ladalwe ngumunye nobe babili nobe batsaftu nobe labambalwa kini adala lokuphatima lokuphumako njengemandla elitje umaliphonswa emantini. Niyabona, nema gagasi uma aphuma. Ngabe loku kuyawuphendvula yini umbuto wakho na? Yebo.

Umbuto: ngaphambilini lomuhla kukhona lobeke umbono lotsi sengatsi sesibonakaliwe masinyane. Singenta njani kuze sikuvimbe loko, singaze sitisole?

“OWS” yebo singanisista ngaloko  njengobe nenyukela esigabeni lesingenhla sekuphatima. Lemicabango leyehlukahlukene iya ngekwehla. Seningete nabanawo lemicabango lebeyikhona ngaphambilini.

Loko akusho kutsi senikeke nibe nalemicabango leminyenti. Ningaba nayo keha itohamba ihambe ingasabi namandla. Ekuphakameni kwekuphatima, imicabango lemibi ingete yabakhona. Kunendlela “lengehluleki” yekwenta yablabo lababonakaliswa ekuphakameni Kwesigaba sesihlanu lokuvimbela imicabango lemibi kobo. Niyabona?

Kunemvimbelo yekwehluleka levimbela kutsi loku kungenteki. Ngalesinye sikhatsi batongena esigabeni sesihlanu nagetulu kwaloko bese baphindze bayehla baphindze benyuke. Ekugcineni batocina. Njengobe seniticinisile esigabeni sesine. Siniphatsele tindzaba. Labanyenti kini sebaphumile kulelive lelisebenta ngebutsatfu sebasebenta eveni lelingetulu kungumanje.

Loko akusho kutsi leto tintfo tingete tanibuyisa, tinganibuyisa, eveni lenu lemihla yonkhe lelivamisa kinidvonsela emuva. Niyabuya nendlule kuvakala kumunye namunye wenu. Anitiboni yini senikulelo live leliphakeme nalokunye lokunyenti? Kuva lenjabulo nekukwati loku? Bantfu! Kakhulukati uma niva lenjabulo nalokwati niya ngekuya ngekufisa kubakhona lapho, akunjalo?

Unjalo-ke lomuzwa. Wuveni! Wateni! Ngenani kulokuphatima lokuphakeme nihlale khona.  niya ngekuya  ngehluhlala kadze. Loku bahlobo bami ngumsebenti wekwenyuswa. Niyabona? Ngabe loku kuyawephedvula yini lombuto wakho? Yebo.

Ngabe kukhona yini lokunye lokuna kukwengeta lapha Ashira na?

“Ashira”: ngingengeta kutsi kube nenkhulumo lapha kuleliviki lelendlulile mayelana nekususwa kwesikhatsi. Niyabona sikhatsi sesendlula ngekuphatima. Niyanaka kutsi liviki selifana nayitolo kantsi, masinyane kutobe sekukusasa. Tikhatsi besetedlula ngekuphatima.

Lena ngulenye yetinfo letivikelako lesisiwe ngekubonakaliswa. Njengobe umhlobo wetfu ahlephulile ngaphabilini, uletsa lomcabango mayelana” nemvula lemnandzi” ivela ngetulu kungekho mafu netikhukhula letinemandla. Ngulokoke lokwenteka etimphilweni tenu. Njengobe nicabanga ngetintfo letenteka esigabeni sesihlanu, ngenhlitiyo lemhlophe, nangeluvelo niyatibona letintfo tibonakaliswa.

Ngulaphake besiniletsa khona sonkhe lesikhatsi. Manje senisesimeni lesilungile sengcondvo kutsi nitfumele imibono yenu eveni, ngekucondzisisa lokukhulu. Nitfumela kuthula, kulahlwa kwetikhali nekuchubeka kwelunfulonnkhe njengemndeni lapho nikhona nalapho niya khona. Ngiyabonga!

“OWS” kuhle, Ashira. Niyakuva yini lokujabula bantfu na? anikuva yini emavini etfu? Aniweva yini lamandla ahammba futsi akhula? Kungoba sekusedvutane manje. Siyakuva. Siyakwati. Siyakubona manje!

Ngaphambilini besingakhoni ngobe simo sekuvuka kwengcondvo bekuhlala nnjalo kushintja-shintja kudala kutsi kube netingucuko kuloku. Labo be cabal bebenta imisebenti yabo lemibi bavimbela tintfo benta loku na lokwa. Kepha bebaya ngekuya ngekuphelwelwa ngemadla ekwenta nanobe yini lapha! Bokani ngaphandle nibone kutsi kwentekani! Live lenu ngabe selibhubhe kanyenti kepha akukenteki. Live lenu lonkhe ngabe selingenwe sifo lesakhiwe e laboratory kepha akukenteki!

Ngisoke sikhatsi manje. Sikhatsi sato tonkhe letintfo lenititele lapha, leninikele kutenta lapha emphilweni nasetimphilweni letinyenti lenitatiko, kuze kube ngulesikhatsi! Ningabuka emuva kuleto tikhatsi te lemuria lapho benikhona nonkhe! Benati kutsi leti tikhatsi titonifikela. Letikhatsi tebumnyama. Benati ngalesosikhatsi kutsi kuyogcina kuphelile nekutsi niyophindze nihlangane. Sikhuluma ngetisebenti tekukhanya manje, tonkhe tihlangana futsi. Beningaba khona nitokwati sikhatsi lesisha segolide lesitako lapha emhlabeni futsi!

Siseku soapbox namuhla kepha sitsakasile ngaloku! Ningete nati!

Umbuto: ngabe ukhona yini lapha lova kunuka kwemphepho ngemandla/nobe emakha lamnandzi kuleligumbi? Yini leyo?

“Ashira” nkhosatana Nada sewukhona kulendzawo. Njengobe bekusachubeka umthandazo loletsa umlayeto kini. Ngikokt lakuletsa kini lanisita ngako kutsi natsi kutsi wewukhona. Siyabonga kutsi unake.

Umbuto: ukhona yini lonake kujula kwemsindvo uma angina kuleligumbi? Sengatsi ligongo? Kuchuluma lokuncane kutsatsa indzawo.

“Ashira”: loyo losikhonti, nkhosatana Nada uyakujabulela kumela litfuba lakhe kuze kube nguma sewekhulumile kutsi watfola timphendvulo temibuto.

“OWS” Yebo. Ngabe ikhona leminye imibuto?

Umbuto: ngabe kuba melula kwengcondvo yemtimba kuyafana yini nebukhona ba “ngiguye”.

“ows”: waze waba muhle lombuto. “nginguye ukini. Ungulloko leningiko. Ngicaela nivisise  kutsi kunetigaba letinyenti koloku. Kulukhuni kuchazela umuntfu ngemavi nangekuciniseka ngelulwimi lwenu lwe 3D lapha. Kungakhulumeka ekuphakameni kwekuveva ngetindlela tekuchumana nakgekwati.

Bukhona “banginguye” kukwati lokufika kumuntfu njengba nenyuka ngeku banika. Lapho wenyuka kulokubanika, ngulapho uva bokhona ba “Ngunguye”. Njengobe nebumelula bemtimba buyincenye yekwatisa ngebunguwe lokuphakeme, singasho njalo lapha. Ngabe kuyevakala yini kuwe? Kukhona yini lofisa kukwengeta, Ashira?

“Ashira”: Cha! Wente kahle!

Umbuto: uma bonkhe behlela emhlabeni, kutokwentekani kulabo bebasezingeni lelingentasi? Ngabe batokhululwa yini?

“Ashira”: siyabonga bhuti Moses. Sibonga umbuto. Ngabe loku kubuya etinkholweni lebenikuto ngaphambilini nobe kuvela etintfweni lenitinatile emhlabeni kulesikhatsi?

Umbono: loku kuvela kulomunye lengisebenta naye. Ukhatsatekile ngetihlobo letisishiyile.

“Ashira”: Ok. Bekubalulekile kimi kutsi ngivisise kutsi loko kuvelaphi. Ngoba kube bekungesiyo incenye yekutsi ukubute besivele sidzinga kukwati loko.

Loku, futsi tsatsa umlayeto uwubusisele kumngani wakho, kutsi angesabi lutfo. Kungeke kube nekuvuswa kwematsambo njengekusho kwenkholo letsite. Labo bantfu bebaseveni lelibusisekile, eveni lemazulu njengobe nati. Bebangenela sikolwa, bebafundziswa, bebatiswa ngekutsi bacondzisise ngekuphila kwabo, ngekutsi benteni nekutsi batokwentani kusasa.

Matise kutsi angakhululeka akukhulule loku. Lesikhulumule kanyenti kulelibandla mayelana nalabo labangakangeni ekukhanyeni basekulomtimba ngako ke besingeke sati kutsi ukhuluma mayelana nani. Siyasicondzisisa lesimo noma kunjalo. Sicela kutsi umatise kutsi bachubeka nemsebenti lekumele bawent emazulwini futsi abanabudlelwane nemtimba losemhlabeni nobe emathuneni. Lapho kukhululiwe futsi kuya kuletinye tindzawo letinsha. Kuyevakala yini loko, mnumzane? Yebo.

Umbuto:  umnaketfu uhlale lapha amalanga langu 40, lapha la emandla amaningi khona. Unuyele emuva(e india) manje sewuphetfwe ngito tonkhe tifo longaticabanga. Ngiyatibuta nje kutsi ngabe ngiso yini lesi sikhatsi sekutsi asishiye emhlabeni?

“Ashira”: labo kitsi labatisebenti tenu nani futsi siyahlephula nani, asikhulumi ngekutsi ngabe sekusikhatsi sekutsi umuntfu asishiye na, kepha, ngito tsintsa tintfo letimbalwa.

Kwekucala, emalanga langu 40. Akusiyo yini inombolo lekhetsekile leyo? Ngikuvile loko futsi sitohlephula lapha sisho sitsi bekusikhatsi semvuselelo yakhe aya eluhambweni lwemphefumulo nemandla. Kuhle ke kutsi ukhonile kumupha leyo ndzawo lephephile ekhaya lakho. Kumengetela emandla nekuhlephula kanye naye. Kumvula!

Leto tintfo lekativako asabuyele ekhaya kuyincenye “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          yevasana”. Niyakwati loko futsi nikhulumile ngako lamuhla. Akunjalo? Lawa matfuba akhe ekutsi ati, abone, akhulule. Kumesekela kwakho kubalulekile kakhulu ngobe ungaletsa kuvisisa nekucondza kuye mayelana naletinfo. Njengobe besesikuchazile kulelibandla, leli lianyanisis nesikhumba lesidvonsiwe. Liya ngekuya ngekufika emkhatsisini.

Ngaphandle, kumayelana netinkinga tasemoyeni, tasenyameni, tasengcondvweni, lonkhe luhlobo lwetinkinga nalapho abuya e india asuka endzaweni yekuphumula kwekwakamoya, kuluhambo lwakamoya ekhaya lakho. Manje ke unelitfuba lekuhlanta, lekukhulula nelwekwati emandla akhe. Lolu luhambo lwakhe, kuze kutsi angaguculeki kalula ngulabo labasedvute naye, nemasiko lasedvute naye. Kuze amati” nginguye” wakhe. “Nginguye lenginguye” nekutsi aphumelele kwendlula kuloku ngekuconzisisa lusuku ngelusuku. Ngabe loku kuyakusita yini mnaketfu? Yebo. Ngiyabonga kakhulu! Ungaba nako longakwengeta wena losikhonti? Cha, wente kahle kakhulu.

Umbuto: ngabe loku kumayelana nemtsetfo we karma nalowo wesihle? Ngabe ukhona yini lonemandla langetulu?

“OWS”: Yebo singakuphendvula loku. Kutsi emandla angephasi nobe ngetulu kuloku akunamsebenti. Umtsetfo wentsandvo lekhululekile ukhona lapha emhlabeni wonkhe. Indzaba ye karma ayisiko loko lenifundziswe kutsi ingiko. Akusiwo “iso ngeso” nobe lenye info lefana naleyo. Sekuguculwe kwafana naloko. Sekusetjentiswe kwaba kanjalo. Akusho kutsi umuntfu kumele abone I karma yakhe yonkhe kucala ngaphambi kwekutsi enyuswe. Akunjalo.

Siyati kutsi ngiko lenikufundzisiwe. Tinkholo letinyenti tifundzisa loko kepha liciniso liphambene naloko. Alivele ke! Liyeta. Mayelana nendzaba ye karma, sekuphelile! Kungeke kusaba njalo! Uma lesehlakalo senteka, uma lamandla eta, lamandla elutsandvo atogcwala umhlaba womkhe. Kusenteka loko kungeke kube kutsi umuntfu ngeke akuve lokutamatama nekutsi ngete bakhona kuhambisana nekutamatama ngekutsi nje babanjwe yi karma yabo. AKUNJALO. Ngaso sona leso sikhatsi, umuntfu angasho kutsi “sengicedzile ngaloku! Sengedlulela phambili manje! Sengifuna kuba sebukhoneni lobungenhla manje! Sengifuna kutivela bukhona lobungetulu manje. Lobu “nginguye” bami.

Nobe ngumaphi ke lamanye emavi labafuna kutivela wona. Ngilemizwa lebengamako. Kuze kutsi uma lowo mzuzu ufika bese kuba sincumo LAPHO. Wonkhe karma latiwako uwusekho! Niyabona? Ngisho nalababi, labahlukahlukene lesingatsi uma sibabita nibati kutsi babobani, ngisho nabo labo bangatsi “ sengicedzile ngaloku. Ngifisa kungena ekukhanyeni!”.

Futsi kungenteka! Niyabona? Akukameli katihluphe ngako konkhe lebakonile lapha. Akunjalo. Ngakoke, niyacelwa kutsi nehlukane nalombono! Akusesiyo indlela yekusebenta lapha. Akusesiyo incenye yekukhuluma kwenu, njengoba seningena ezingeni lelingenhla. Ayikho I karma kulelizinga lesenikilo lelikuphakama. Niyabona? Ngabe loko kuyawuphendvula yini umbuto wakho? Yebo. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu!

Kukhona yini longakwengeta Ashira?

“`Ashira”: Cha, bekulungile kunelugcozi lenami bengingaluletsa!

Umbuto: ngabe lendlela yekusebenta ikukhulula kwengcovo lesekuvukeni yini? Asifuni yini kusebentela kulelizinga?

“OWS” Yebo. Kukukhululeka kwenngcondvo lesekuvukeni ezingeni lesitsaftu. Kepha kuphindze kube sezingeni lelingenhla. Kusincumo lesivela ebukhoneni lobungenhla. Kepha kubuye kusuke sezingeni leliphakeme ekhatsi kubantfu kuye ezingeni lelingephasi lebunguwe. Niyabona?

Umbuto; Lokuhletjelwe endlebeni yami kutsi uyatikhetsela kukukhulula loko. Ngisakholwa kutsi uma silimata nobe senta bumatima kulomunye, sitobona kona loko natsi.

“OWS”: Yebo. Yebo. Utophelwelwa kukhona kwenta teta tento njengobe sewushito. Uungakubona loko njengeligagazi lemadla lelendlulako  nalabo labakulesigaba saleligagasi bangabuka labo labasengakafiki kuleligagazi leliphakeme kepha bafisa.  Kutoba khona kucolelwa. Kutoba khona kukhululwa. Akuselio iso ngeso ngobe loko yindlela yangaphambilini. Lendlela lenakhulisewa ngayo kepha akunjalo.

Bantfu, niyacelwa, kulahleni loko! Siyanincenga! Kulahleni bese niyacolela. Kutoba khona kwembuleka lokutokwenta I 3D yenu itsi “batholeni” abajeziswe. Kepha emagagasi laphakeme atotsi, “cha. Bacoleleni kuloko lebanente kona”. Noyabona?

Umbuto: uma sicolela yowo locolelwe wenyukela ekuphakameni? Yebo! Kuhle. Yini singayekeli imcondvo wekuboswa ngemaphoyisa?

“OWS”: Kuboshwa nalo lonkhe loluhlobo lwetintfo kwelive le 3D. kuva lesambulo, kuvumela lemkhulumo kutsi ivakale. Akusiko kwalabo labenyukela ngenhla kwalamagagasi bamikiswe lapho. Niyabona? Banyenti labanye labafisa kube nekubophana. Konkhe kwakhiwe lapha.

Umbuto: bengifuna nje kucacisa. Sesendlulile emcabangweni we karma kepha kukhona kutsi simo sibe ne mbangela. Niginisile? Uma sephula umtsetfo wemhlaba, kuba nekuphendvula lokusheshako.

“Ashira”: uma ukhahlela likati, utolimala tintwane! Yebo siyevisisa futsi sihlekise na ngko. Tikhatsi sesendlulisiwe. Uma kukhona lekwentiwe ngemabomu, kutoba ne karma ngalokusheshako. Asisalisebentisi leligama lelitsi karma kepha kungengesizatfu saloku lokushito.  Ikarma imayelana netimphilo letendlulile, lesetibuya. Ingekubhadalela lojo lesikwentile nateto tintfo letinemlandvo netenkholo/ ngeliciniso sesehlile kulelo sondvo! Asisawudlali lowo mdlalo. Kepha ke uma ukhahlela likati , utolinywatwa lubondza. Kukhumbuleni loko! Siyabonga kufaka sandla kwakho.

“OWS”#2:

Ngiyanibingelela nonkhe. Sifisa nje kutsi singenelele sinihlephulele ngalokutolandzela. Sikubhele ngalabovu loku. Sisebenta matima kuze sinakhele lesifundvo lenitosati. Njengoba sesisebente kuloku sikhatsi lesidze manje, ngengobe lilanga selihleliwe, njengobe sekwentekile sesingendlulela embili koloko lokulindzelekile.

Nitokujabulela loku. Kutoba netinfo tekuni surprise njengobe Ashira asashito. Labo kini labasetincingweni nabo batokutfola loku. Nitoba nelitfuba lekuhlephula nani. Sifisa kunatisa ngekutsi sijebule kangakanani nekutsi sesikulungele kwendlulela embili nako konkhe loku lokwentekako nekubona inchazelo ebusweni benu.

Nguloko nje kuphela. Kuthula akube nani. Yibani ngulonguye!

“Nkosazana Nada”

Njengobe ashira asahlephulile kanye nani uma ngingena kuleligumbi. Ngihlebele endlebeni ya Susan uma asaphumulile. Nangempela kukhona lengifuna kukuhlephula nalelibandla namuhla lana.

Bathandekayo, Sananda nami, sitobe sise Advance, (lebeyatiwa ngekutsi yi Retreat-KU Ingci 21-24) nitokhona kutsi nivakashe kanye natsi nijabulele leto tintfo letinhle lengifisa kutsi sitihlephule kini silungele luhambo loluya emazingeni laphakeme nemacebo.

Uhambile lamuhle usemabandleni nasemihlanganweni leminyenti leyahlukahlukene emhlabeni. Mine nginiletsela kuthula ne lutsandvo.

Incenye yemsebenti wenu kulesikhatsi kutsi ninake lokuhle. Phinziselani bantfu emuva kulokuhle. Minyenti kakhulu imilayeto. Labo bebatiphatsi mandla bavuna kususa lutfutfuva emhlabeni wonkhe. Minyenti imilayeto leyenta bantfu kutsi babibute kutsi ngabe kunjalo yini/. Labo kini kulesikhatsi nakulendzawo nasendzaweni yenu yekucondzisisa nifundzile kutsi nifulatsele loku nakulendzawo kepha njalo njalo nani kuyanifikela. Kuniletsa kulelive le 3D kuze nibute kutsi, ngabe vele kunjalo?

Gcinani imicabango yenu iphakeme bodzadze neba fowethu. Gcinani imicabango yenu iphakeme. Ningayinaki lwyo milayeto. Ningayivumeli kutsi inidukise. Mine na sinanda sikhona kunihaca, sihlebela emadlebeni enu sigcina emehlo enu abuke ezulwini. Sigcina emehlo enu abuke ekuphakameni.

Siyati kutsi labanyenti kini bayayibuka I website kanye naletinye tindlela  tekufundza. Nifuna imilayeto lehlukile kuleyo leniyemukela lapha. Nobe imicabango leyehlukile nobe emadownloads lehlukile kulawa.

Siyanitsandza. Besishumayela kini, kanye nani. Kusifiso setfu kutsi sinibambele edvutane nesifuba setfu sichubeke nekuhamba kanye nani sibambene ngetandla siyongena ku likusasa. Kungoba nikhetsile futsi nikhetsiwe.

Lesi sikhatsi kesibalulekile. Konkhe sekuyabilelana. Njengobe lobhodo libila, onkhe emagwebu ahlangana aphelele ngetulu. Bantfu labanyenti bangumtfombo leniwulandzelako. Labanye batohlephuka bese nibabona ngalenye indlela njengobe nibona tifiso tabo tembulwa. Uma senibona lolwati lebaluletse kini lungesilo liciniso.

Loku akukameli kunihluphe. Akukameli kunente nesabe. Kukhonela kutsi kunente niye ngekuya ngekwati. Lalelani lamavi. Silaleleni sonkhe tsine besinani futsi sisetoba nani. Lalelani loko lokuhlekisako, lawo mavi lamancane eTibetan(OWS) emadlebeni enu. Siyati kutsi sekwentekile kulabanyenti kini.  Lalelani livi la Ashira emadlebeni enu. Lalelani bonkhe labo labete ngaphambi kwenu kotonikhonta, bonkhe kubo, lbakhulumile na labangaka khulumi. Balaleleni.

Njengobe sesedlula lolayini. Kwashiwo kutsi tintfo tiyohlangahlangana. Yatini kutsi timphawu letisho kutsi senilungele kwewela!

Siletsa loku kini ngekuthula nelutsandvo. Ngingu lady Nada. Nginiletsela imphilo nenhlitiyo legcwele lutsandvo. Sikulindzele, mine na Sinanda, kutsi siphindze sihlephule kanye nani. Siyabonga.

“Ashira”

Ngingu Ashira futsi ngifuna nje kubonga sikhatsi senu lamuhla, nebukhona benu lamuhla, nemandla enu lamuhla. Siyati kutsi lesi sikhatsi senjabulo futsi siyakubona loko. Siyati kutsi kumatima kini kutsi nikugcine loku. Gcinani emehlo enu abuke etulu nente nanobe yini yekutigcina nisesimeni sekulindza, sekugadza neselutsandvo nekukhanya. Sikhonela kukwenta loko njengobe sihamba nani malanga onkhe.

Ngiyaphindza ngitsi letsa inhlitiyo legcwele lutsandvo, kuthula netibusiso. Namaste.

I chanelwe ngu James McConnell na Dr. Susan Sammarco

www.meetuo.com/ancient-awakenings

Lesifundvo singakhicitwa sokhe uma I website yebabhali isho njalo