15.06.07 – Indzaba yebutsaftu Ingeke isabaluleka-Hieronymus kanye( Nebaphatsi labenyukile) Lona losisebenti kany na Ashira.

Translation- NGUNI (SISWATI)

‘Indzaba yebutsaftu Ingeke isabaluleka-Hieronymus kanye( Nebaphatsi labenyukile) Lona
losisebenti kany na Ashira.

Hieronymus kanye na Ashira bacondziswe ngu Dr Susan Samarco

Losisebenti acondziswe ngu James McConnell
(naka; Lemilayeto iniketwe ngesikhatsi semihlangano yetfu yamaviki onkhe, ye lungiselela tingucuko
yase Glendale, za nge Nhlaba 7 2015.

“Hieronymus”Hieronymus abengewe sikolo se peripatetic, nook Cicero abenemibuto mayelana
nelilungelo lalesikhundla. Kubukeka sengatsi waphila kwate kwaba sikhatsi sa Ptolemi Philadelphus
wesibili. Labebaphambana ne Timfundziso takhe bafaka ekhatsi sifudziswa lesingu Arcelilaus, [2]
kepha bekukhona na Peripatetic Lyco wase troas lobekangamtsandzi.

Hieronymus uvame kubitwa ngu cicero, lositjela kutsi bakabambe lokuhle kukhululeka etinhlungwini
netinkinga, futsi waphika nekutsi bunandzi bufunelwe sizatfu sako nje kuphela. Kukhonake nemavi
laphuma embhalweni wakhe, nasetincwadzini takhe.

Diogenes laertious ukhuluma ngemisebenti
yakhe lemibili: Ngekumisa kwehlulela[4] nemibhalo lesakatekile.[5] kubukeka kumjalo ku Cicero, [6]
sekucatsaniswa na Rufinus,[7] lokutsi bekusolo kunguye Hieronymus lowabhala tinombolo
nemincele ngephasi. Kungahle kube nguye lowabhala imisebenti yetinkhondlo, nemibono ye Aspisis
yase Hesiod.

Sanibonani, Ngingu Hieronymus. Ngisuka e Greece lendzala. Kubukeni loku! Bengingulomuntfu
lomunye eminyakeni leyendlulile, leminye kuleminyenti. Kepha manje kulena imphilo bengise
Greece futsi imininingwane iyatfolakala yekutsi nibone. Siyakwati kutsandza kwenu kwalabo labavela
embili. Ngulesi ke sizatfu sekutsi siletse lomunye embili. besitovela singulabangakhulumi,
labangenamabito. Loko ke akukeneli kulona. Yena ufune kwati kutsi uyakuvumela kwatiwa.

Ngako ke ngiletsa imilayeto yebutsatfu lomuhla. Imilayeto yebutsatfu. Eveni lenu nasekuvukeni
kweni kanye nasekufundzisweni kwenu, lokutsatfu kumelele lokutsite. Lokutsatfu kungasho
tinkulumo ngendlela yekucabanga. Lokutsaftu kungasho bubi. Lokubi kwenteka ngebutsatfu. Kufa
kwenteka ngebutsatfu. Nakanjani ke, leti tintfo tifika emcondvweni. Atifiki yini uma sikhuluma
ngebutsatfu?

Noko ikhona lenye indlela yekubuketa butsatfu ngaphandle kwaleyo leyetayekekile. Nguloku ke
lesifuna kukucacisa lomuhla.

Ngebutsatfu, kukhona ‘Babe, Indvodzana, Moya loncgwele’. Moya longwele etikhatsini uvame
kubitwa ngekutsi ngu “Make” , incenye ye Umusa, emandla, nekuphiliswa kwa “Babe
Nkulunkulu”ebutsatfwini. Butsatfu buphindze bube ngumtimba, yincgondvo kanye ne moya
wemunfu. Kungukuvuva, kulala kanye nekutumeka.
Seniyabona yini lapho lengiya khona? Tinyenti kakhulu tindlela tekubuka butsatfu. Kungani ke loku?
Kuyini ke loku? Lokunyenti kuko kuvela elwatini loludzala lwemtimba, nencgondvo kanye nemoya
lecuketwe “ngumtimba” ngalokudze.

sifundzisa loku kini lomuhla kuze kutsi nitokhulula loku kwehutsafru lokusemkhatsisini. Sishoni ke
ngaloku? Usachubeka neluhambo lwekwenyuka, njengoba sitjeliwe kutsi senikubonile loku, luhambo
lwekuya etulu lutokususa loku lokusemkhatsisini.
Labanyenti bacabanga kutsi kutumeka “kulisango”.

Labanyenti bacabanga kutsi kutumekanobe
kungabisekuvukeni yincenye letselwe nje kungekho kucabangisisa lokunyenti ngiko ke bese kuvela
emphilweni yakho yamihla yonkhe. Leto tonkholo lebewutati kusukela ebuncaneni bakho ngisho
nangesikhatsi make wakho asekhulelwe ngawe
Lesikuyisa kuko kuvisisa kutsi kutumeka kwencgonvo kutosebenta ngendlela leyehlukile emva
kwekwenyuswa. Utjelwe kwekutsi utobonakaliswa ngekuphatima kweliso ngoba lisango lakho litobe
lisusiwe. Loko lokukuvimbela manje kutobe kuhambile futsi ke kukhona neticu temtimba wakho
letitovuleka. Lokuke kubalulekile kutsi ukubambisise. Kulabo benu labevile ngekuta kwebalungisiseli
labetako, lokuke kuyincenye yemilayeto yabo.

“Babe” umelele likhono lekudala lwamoya longcwele. “ Indvodzana” ngini nonkhe. Nonkhe esimeni
senyama. Kube nekubaluleka kulelive le 3D lalamuhla kutsi bantfu bafune kubambelela kulomcondzo
wensindzisi. “khrestu’ Umsindzisi akasiyo kuphela incenye yebu”khrestu”lenifuntwe yona, kepha
ubuye abe yincenye yaletinye letinyenti timfundziso letakhiwe kuleminyaka letinkhulungwane
leyendlulile kulomhlaba. Nitjeliwe kutsi nidzinga umuntfu lotokuma emkhatsisini wenu na
“Nkulunkulu”. Loko ke kuyesuswa.

Naloyo lowatiwa ngekutsi ngu “Sananda” uta kutonivakashela, lelicembu, angebunguye bakhe.
Uniletsela umlayeto lofana nalona. Animudzingi umuntfu wekuma emkhatsini wenu na Nkulunkulu.
Lowo moya wendalo NGINI nonkhe! Loku kuletsa kini emandla nelitsemba lelikusasa lelihle njengobe
benifundzisiwe kutsi nilikholwe bese niyalibona. Nginiletsela lomlayeto lenitowubona futsi
niwukholwe kube kanye!

Kuyatsakasisa ke loku. Akunjalo? Kuyetfusa ke futsi! Sekube netigigaba letinyenti lesetikhulunywe
kini kanye lalokunye lokuphatima kubonakaliswe. Loku ke yintfo lekumele niyetayele. Yintfo
lokumele niyifundze. Kutoba lwati lolusha kini.
Indzaba yebutsatfu ayisekho, ayisadzingeki. Indzaba yekuba nelisango emkhatsisini, umuntfu
lewendlula kuye emkhatsisini watko na Nkulunkulu nekuphakama ayisekho. Sifuna kutsintsa nanaku
ke lokunye. “Umdali, “Babe” sikholelwa kutsi nine kulelicembu senibonile kutsi kuyadidana. Kutsi
akasimunye umdali. Bakhona nalabanye badali bese ke sekuba “ngumdali nchanti”.

Labanyenti kulomhlaba batsandza munye Nkulunkulu umdali njengobe bekubhaliwe kulomunye
wemibhalo lencgwele. Nitobona ke kutsi Nkulunkulu umdali naye sewususiwe ngalokuliphutsa.
NGINI bo Nkulunkulu Umdali. Nibonkulunkulu labadalako, futsi seniphile timphilo letinyenti nabona
netintfo letinyenti. Kulesinye sikhatsi anikabi ngulababuka embili. Kulokunye nisite labo
bebasebumatimeni.

Lapho niphuma kulelive le 3D nitobona tinfo ngalelinye liso. Notobona ke futsi kutsi akukho
kwehlukana ngekufana kuleminye imikhakha. Lapho nikhuphuka nitobona kutsi akuseko lokubi na
lokuhle, lokufanele nalokungakafaneli. Kunjalo nje. Loku yincenye yelwati lwenu.

Yatini ke kutsi ngesikhashana nje, nonkhe kulendlu nitoba nalo lolwati kangangekutsi nitobe
nicabanga ngalokunye etinncgondvweni tenu, nize nibone lobo budali benu butiveta ngesikhashana
embi kwenu! Loku kungoba lo “moya longcwele” losemkhatsini longumusa ungukukhululeka
kwekubonakalisa noma yini loyitsandzako kungekho kubekwa licala.

Niyalati lelive lenikulo. Ngalesinye sikhatsi nikutsandzile loko lenikudalile ngalesinye sikhatsi
anikakutsandzi. Kube nesikhasi lesendlulako, kanyenti. Konkhe loku kulandzele imitsetfo yakulelive
kulolwati leninalo. Kepha njengaloku leyo mitsefto isuswa, nitobona ke kutsi emandla enu
atophakama ngetindlela baningeke nize niticabange namuhla!

Ngetame kubeka sitfombe kuze nibone kutsi ngini baphatsi mandla! Ngini labanemcondvo! Ngini
labatfola emandla. Ngini lababona kubonakaliswa. Kuyoba lusuku loluhle, siyetsembisa. Mhla nibona
ingcondvo yenu lenakile seyibona kutsi akusekho kuphumula, akusekho nekuchisa sikhatsi; akusekho
sikhatsi sekumela kutsi tintfo tenteke etimphilweni tenu. Konkhe kutofika. Nitoba nekuhlakanipha,
nelwati kanye nekucondza kubamba lelikhono. Nitotikhandza ninalo malanga onkhe, imizuzu
yonkhe.

Ngikulangazelele kufika kini ngaleso sikhatsi kuze kutsi nigibone futsi nivisise lamaciniso aloko
lenginifundzisa kona lamuhla. Visisani kutsi leti tinfo letingagucuka lenihamba etikwato. Njengoba
tikucuka nemandla ekudala lakulomhlaba agucuka nani ke nitobona lushintjo lwesikhatsi ngesikhatsi,
bumatima bekungavisisi kubantfu kuya ekuvisiseni, bangani bami. Ekuvisiseni lokuphelele. Emadleni
ekwenta laphelele.

Sitonishiya naloku ke lomuhla, uma ninemibuto ngesikhatsi semibuto, ukhona Ashira
utoniphendvula, Sitohlala sikhona kuleligumbi. Sitobe sikuleligumbi.

Siyalibonga lelitfuba lekunihlephulela loku lamuhla. Siyetsemba kutsi sitonivakashela futsi
kulokukhuphuka kwenu lokutako nga Ingci kunyenti lekuyobnakaliswa ngaleyo mphelasontfo.
Kunyenti lokuyoguculwa ngaleso sikhatsi futsi
Siyanibusisa Akutsi “OHM” Alungisele kuta kwa James atokwemukela.

“Loyo losikhonti”
Siyanibingelela. Sitsandza ngendlela lenihlanganisa nibe nekuhlabelela lekuphuma kuma “Ohms”
enu. Kuhle! Kuyatsandzeka! Kulabo labangakakwati loku “loyo losikhonti”. Sihlala likhona njalo
nalelicembu. Labanye benu betayele lana. Singulabanye benu “labatinsika” talelicembu. Akunjalo?

Nani ngalokunjalo niyincenye yale “tinsika” tallicembu. Sifisa kutsi nivisise timtfo letinyenti letitako.

Kepha ngaphambi kwaloko, sifisa kutsi nibukete leto tintfo letentekalo lapha ngaphandle. Leto tintfo
letentekako letingacondzisiseki kulabanyenti kepha lebatibonako. Basete emehlo ekubona nobe
emadlebe ekuva kwamanje. Kepha nine ninawo.
Nine lucobo lwenu, uma nibukisisa kuleto tintfo letentekako nobeke kulesikhatsi letingenteki. Bukani
emhlabeni. Ayikho yini indlela yebuciko yekubhidlita umhlaba wonkhe na? kukhona loko. Angitsi
kunjalo? Sekwentekile yini loko? Cha, kusengakenteki!
Bukhona yini buciko bekwenta sifo sigcwale umhlaba wonkhe na? Yebo! Loko nako kukhona kepha
kusengakenteki. Bukhona yini buciko, sisho kakhulu “ emandla” ebunyama ekudala kutsi nesimo
selitulu? Yebo! Kepha ngabe leso simo selitulu sesike sabonakaliswa yini ngaphandle kwesimo
lesincane nje kuphela? Kusengakenteni umhlaba wonkhe. Niyabona?

Kungacondzisa kutamatma kwemhlaba futsi kucale nema volcano kepha kusengakenteki! Tonkhe
letinfo letahlelwa ngema cabal tisengakenteki. Atenteki ngoba atikwati kwenteka. Leso bekusikhatsi
sasekucaleni lesidzala. Labo bebasebentela kuletsa letingucuko, bebatoletsa nekubhujiswa
kwemhlaba. Bebatobe bahambile encenye basemajukujukwini emhlaba nobe bawushiyile lomhlaba kuze batiphephise bona. Bebatokwenta kutsi labo kini labasele sasale bativikela bese ke boba
sebayabuya muva bachubeke lapho bagcine khona.
Kepha akukho kuloku lesekwentekile ngoba kungeke kwenteke. Ngako ke asikho sizatfu sekwesama.
Asikho sizatfu sekukhatsateka. Konkhe loko lokutako, I Jade Helm nato tonkhe letintfo , akukamele
sitesabe.

Yebo, I Cabal beyifisa kutsi kube njalo futsi bebakulungisela kepha akuzange kwenteke. Ningesabi!
Konkhe kuseplanini! Konkhe kuyincenye eluhlelo futsi kusenjentelwa buncono hhayi kulimateka
kwebantfu emhlabeni.

Jabulani, bafowethu nani bo dzadzewetfu! Konkhe kwenteka ngendlela lekumele kwenteke ngayo!
Kumbe akusingengobe sikujakile kepha kuyenteka. Ngao, kuvumeleni kwenteke nati kutsi njengaloku
nifundziswa, niyobe nisendzaweni lekahle ngesikhatsi konkhe loku kwenteka. Nitobe sisedzaweni
ngesikhatsi kokhe loku kwenteka. Loku kuze notokhona kwelekelela, nelekelele labo labanye betfu.
Nitowelekelela ema Galatics njengobe ehla.

Nitokwelekelela ema Argarthans njengobe enyuka.
Nitobe nikhona kutokwelekelela ngayo yokhe indlela ledzingekile. Futsi Yebo,ngulowo nalowo kini
unenzima lekumele ayidlale lekayilungisele. Kusengakembulwa kwamanje kulabanye, kulabanye
sekwembuliwe. Kuseta. Beketelani nje kancane kadze kepha nihlale nilindzele ngoba letinfo tiyeta.

Umbuto
Nginembuto mayelana nalokwenteke e khazakstan kuleliviki leliphelile. Kubulawa kwema Antelope
langu 120 000. Ngabe kukhona yini longakuphawula mayelana naloku?

“Ashira”: siyabonga kutsi ululetse loludzaba kulelicebu. Siyakubonga loko kakhulu. Siyati kutsi loku
kuvelile enkhulumeni yenu kuleliviki. Lesingakusho kini kutsi loku akusiso sento sebanftu. Loku
bekulicembu lemiphefumulo lelihlangene. Abe nelitfuba lekushiya imitimba yawo kalula angene
eveni “lelihobosha”. Asatsetse tindzawo tawo manje azadla tjani kalula eceleni kwema unicorns
nema dragons nako konkhe bewongakutfola emhlabeni.

Kubukeka kuyingoti makhata kepha lesi kube sincumo sebuningi sekuta ndzawonye ngalesikhatsi.
Wonkhe muntfu uyatibuta kutsi ngabe yini letsatse lemiphefumulo futsi ke tinyenti tehlakalo
taloluhlobo lapha emhlabeni kulamalanga. Kwentekeni etilwaneni letinyenti ngaloluhlobo. Futsi ke
tibikeka tingaketayeleki,akunjalo? Tibukeka tibahlali “bemhlaba lolihobosha”. Tivela khona.
Nakube ihlutfule inhlitiyo kulena na kuleya,(Susan) nakuletinyenti, ngicela nati kutsi
atikahlukubeteki. Atikafi ngetinhlungu. Kuphela nje tishiye imitimba yato kuze kutsi tiyohlala
ngekhatsi. Nitophindze nitibone letilwane.

Siyati ke kutsi kukhona letisele lapha emhlabeni. Atikakhetsi kuhamba kulesikhatsi. Labo
labaneluvelo lwebunftu kuletilwane bangatihlenga. Ngulenye ke indlela yekuvula “inhlitiyo lesetulu”
emhlabeni. Kuyevakala loko yini?
“OWS”:
Kuhle. Ngabe ikhona yini leminye imibuto lapha?
Umbuto:
Kuleliviki ngibe nebuhlungu lobuhlabako lapha esweni lami. Ngabe loko kuhlangene nemndeni wami
yini? Nobe kuhambelana neyemoya?
“ASHIRA”
Njengobe ngikuva ukhuluma ngalesimo, ngingahlephula ngisho kutsi kumayelana nemphefumulo hhayi umndeni wakho. Luhambo lwakho lwetemoya lutsi uchubeka nekuvuleka kwesikhebesi emphefumulweni wakho loluya embili ngekhatsi nangaphandle kwemtimba wakho. Ngengobe lawo mandla achubeka kwendlula elwenyukweni lwakho ngenga ST. Germaine aletsa kulelicembu
luloluvakasho lolwendlulile, yati ke kutsi kutokwendlula! Ungafaki kwesaba nobe kukhatsateka kuto.

Ngingakutsjela nje kutsi natsa emanti kuze kutsi lamandla endlule emtimbeni wakho. Yebo, siyevisisa
kutsi linyenti labo ST, Germaine belunekwesaba kutsi likhulume ngaletimphawu, kepha lokunyenti
lotokuva emtimbeni wakho, nani nonkhe lenitokuva emtimbene, umtimba uneluvelo lwebuhlungu.
Awati nawo kutsi wente njani. Akukavai ngalamandla nangekutsintseka. Akukavami kuloko
lokwenteka ekhatsi emtimbeni wangamunge wetfu kulomhlangano nakulabo labachumeke
ngelucingo. Umtimba ukhombisa luvelo ngetinhlungu nekuluma.

Konkhe loku kuyincenye yalesikwati ngekutsi “timphawu”. Kubusiseni, kukhululeni, kubongeni.

Siyati
kutsi kumatima kepha ke kubongeni ngekutsi kunibonise kutsi seniphakeme naze nafika kulelizinga
lekubonakaliswa. Kwenyuke njalo kuya etulu. Nibusisiwe. Kwemukeleni kwesikhashana nje.

“OWS”:
Lesifisa kukwengeta ke lapha kutsi, ngebobe Ashira asashito, hambani nalamadla. Wavumeleni
endlule kini. Yatini kutsi nge kunguloko. Kungemandla lamasha lefikako emitimbeni yenu njengobe
afika nasemhlabeni. Ningumhlaba, futsi ke nemhlaba ungini. Ngako ke vumelani lamadla ente
lokulungile. OK?

Umbuto;
Ingabe atosebenta yini ema charkras etfu uma sesisezingeni lesihlanu?

“OWS”
Yebo kunjalo. I chackras yenu seyivele itsikametemile. I chakras yangentali lebeyiloku inani yonkhe
leminyaka seyisusiwe. Yenyuselwe etulu. Emandla enyukela kucharkras leyendlula lena. Konkhe loku
kuluhlelo lwekwenyuswa kwenu. Nitobona tembulo ne tikhumbuto njengobe I charkras ikhulula
kancane kuze kutsi ningasabe nisebenta kule chakras lengephasi. Lokukhumbula kutobuya ngoba
kulapho kuhlala khona.

Lokukhumbula kutobuya kini, sekuvele kuyenteka. Kutobe kukukhumbua lemphilo lena nalendlulile.
Itofika ngekwehlukana. Itofika ngetindlela letehlukene nagemalanga lehlukene. Kutofika sikhatsi
lapho khona kutoba nesambulo lesikhulu. Kutofika ngengetikhukhula temandla. Ningete nisakwati
lokukhona lapha. Kutofika konkhe kanyekanye nikukhumbule.

Kuvumeleni ke loko. Konkhe kunesizatfu sekwenteka.
Ngabe ikhona lenye I “Ashira”?

“Ashira”
Bengingaba senhlanhleni ngoba siyati kutsi nifisa kutsiwe naku, sasi sitfombe “naku lasikhona
khona” naku lapho siya khona. Kubukeka kanje. Naku lokusho kutsi siyoba njani ekugcineni.
Kepha ngete sakwenta loko ngeluhambo lolutimele. Sikhuluma kahulu ngaloku. Kepha ke
kulelicembu, nalabo labachumana ngelucingo, nalabo labatoyufundza lemilayeto, siyati kutsi
nikhona ekhatsi, siyabona kutsi niyabasita labo labasemuva.

Sifisa kunakhala lihlahlandlela kepha ke loku kuyindlela yangamuny namunye ngakoke kumatima
kukwenta loko. Sifisa kinivakashela ngamunye ngamunye sinihlephulele ngengobe na “loyo
losikhonti” entile nalona
Lonkhe loluhambo, tonkhe letinyatselo tibalulekile futsi ke siyajabula kuba bagcugcuteli benu.

“OWS”:
Ngiyabonga, ngabe kukhona yini lomunye umbuto?

Umbuto;
Ngiva sengatsi nginekukhuluma lokunyenti lokungasiti. Ngabe ngingendlula njani kuloko?

“OWS”
Yebo, lokunye kwaloko lokwentekako uma umuntfu azindla, babese bativela loku lokushoko,
kwekubambeka. Loku yinfto lotakuyendlula. Utokwendlula kalula. Ngiko lokubalulekile lapha.
Ningafaki emfutfo lomkhulu ekuzindleni kwenu ngaphandle nje kwekutsi . ningacabangi ngekutsi yini
lekumele yenteke. Kuvumeleni kutentekele.
Vumelani kwenteke. Uma nichubeka nikwenta, kutochubekwa kutentekele. Lenikubita
ngekubambeka, kutokhululeka masinyane. Ngabe kuyayenta yini ingcondvo kini loku?
Ikhona leminye imibuto?

Umbuto:
Mayelana nebafundzisi, ngifisa kucondza kuhola kwabo.

“OWS”
Uma kokhe sekulungile, nesikhatsi sesilungile, bafundzisi batokwembulwa kini. Batonisita
nelwenyuko lwenu. Nini ke? Singete sati ngobe akukembulwa kwamanje. Kute lokhona la lowatiko.
Nema Galatics await. Ema agathans awati. Ngumdali kuphela lowatiko. Bantfu bachubekela
akuvusweni. Kusho kutsi seya ngeusondzela koleso sikhatsi lapho khona tonkhe letinfo
titokwembulwa. Konkhe lokukhumbula lesikhulume ngako kutobuya. Konkhe kuyincenye yaloku.
Njengobe kuchubeka nitocala nibone I DNA ne nhlitiyo kugucuya, sekushaya ngemandla. Ningete
nakubona nome nikuve kepha ke loku kuyenteka.
Vumelani lendalo kutsi yenteke kini. Nine nibe la kumele nibe khona khona. OK?

“Ashira”
Sitokwengeta kutsi labafundzisi sebakhona emkhatsini wenu. Sebavele bayanivakashela. Uma
emandla seninawo, lapho bavela,nitobati. Batoba bahlobo benu, banati. Akunoba kwacha buhlobo
lobusha. Kutobe kukuvakashelwe ngulomatiko. Nitohamba nabo ekuchubekeni kweluhambo.  Siyabonga

Umbuto:
Kutsiwanike buhlalu bekuzindla? Ngabe sisindvo sibalulekile yini?

Kunengi lokutokwembulwa mayelana nebuhlalu. Lokunye sekuyavela kancane kancane. Kutofika
sikhatsi lapho khona kutokwembulwa kabanti ngebuhlalu. Kukhumbula kutobuya kini mayelana
nebuhlalu kwase atlantis nase lerumia.
Bukhulu bebuhlalu nembala wabo abukabaluleki kwamanje. Imphendvulo yalombuto itovetwa
kungesi kudzala. Kwamanje yiba nebuhlalu. Yiva kuphila kwabo. Yiba nekuphila kwabo. Nguyona
ndlela lencono yekukusebentisa kwamaje. Kunyenti kakhulu lokubuya esithatsini se Atlantis
nebuciko baso.

Kukhona yini lokunye lofuna kukwengeta yini Ashira?

Cha bekwenele!
Sesikhulula I Umsakato
“Ashira”;
Nginivusele futsi, lona ngu Ashira.
Kuyinjabulo kimi kunetfulela umlayeto ngaloko eveni lokuyindida. 7 nobe 8 billion webanftu
emhlabeni bangaba na 7 nobe 8 billion wetinchazelo taloko lokwentekalo. Akunjalo? Ngulokutsi
bonkhe bavela kweyabo inchazelo, Inkhuliso, Indlela.
Lesi sikhatsi lapho khona kugcwele labakhulumako kahulu eveni. Labanyenti bakhuluma ngetindlela
letetayelekile temsakato naletingaketayeleki njenge youtube, ema websites kanye ne facebook.

Konkhe lapho ubuka khona, bantfu banemibono. Wati ngani ke kutsi ngumuphi longiwo?

Kungako nje sijabula kulenhlangano kutsi sihlangane maviki onkhe. Kusakata lwati ngalendlela. Futsi
ke kiyasijabulisa. Lapha bantfu batfola khona lwati. Labafundzisako abatsengisi lutfo. Abetami
nendlela yekutfola imali. Babusisiwe etimphilweni tabo kutsi babe nayo indlela yekuphila.
Asisito timphumphutse nobe tilima. Siyati sisanibuka maviki onkhe kutsi ninetimpbilo lenisatibuka
nge ndlela ye 3D. naloku sikhuluma nani maviki onkhe ngekunuka nge 5D, siyati kutsi kunetimo
letibucayi etimphilweni tenu. Nikhokhela timoto kanye ne insurance. Nikhokhele bodokodela kanye
netidlu. Siyakwati loku. Siyanitsandza. Siyakwati loku.
Siyanigcugcutela nonkhe kuleligumbi, elucingweni nakulabafundza lomlayeto. Kutsi vumelani
kuphaphama kwengcondvo yenu , eveni nasenhlitiyweni kutsi kube ngulokuncane.

Ningavumeli
imibono yebantfu labangu 7 billion iniphazamise. Bambisisani lendlela lenihamba kuyo.
Yatini kutsi nikulendlela yelwenyuko futsi loko kumatima. Sesikhulumile ngenhloko lebuhlungu
netinhlungu nekutsi loko incgondvo letsi tinhlungu, empeleni kuvuseleleka kwemtimba.

Sesihlephule leto tintfo letihleshulwe kulelicembu. I-Coconut oil ne diatomaceous umhlabatsi,
nemanti, nekudla kwemvelo. Tonkhe letitfo letifike kulelibandla tihlabekisiwe. Tifike nalabo
kulelibandla labakhulume ngato. Akusiko kuphela kwema umsakatos kepha kwenu nani kwekunisita
Asikabheki kutsi labo lenisebenta nabo, nobe labahlangene nani ngaletinye tindlela kutsi bevisise.
Kepha sikhutsata kutsi netsembeke bese niyagcugcutelana kulelibandla leli. Ngiyona nsika yenu.

Kulinganisa lennikuvile evikini nicatsanise nalesikhulume ngako. Kuze liciniso liviwe. Nekutsi
lesikukhuluma sibuye sikwente kulelicembu kubalulekile eveni lonkhe.
Bukani bonkhe labo labete kutohlanganyela kanye nani kuleminyaka lemibili. Kunobona, kunisita
nekunitsandza.

Siyabonga ngani ngoba siyati kutsi nitinyawo talomhlaba. Nandzila kukhanya nelutsandvo. Nobe
ningete nahlephula liciniso, liyalihlephula ngekuba ngulaba lenigibo, onkhe emalanga!

Loku kuyinkhulumo yekunigcugcutela. Kunihlephulela loko lesikuletsa ngemusa nangekubonga.
Ngekweati kutsi nobe benikucelile loku, labanye benu bayatibuta kutsi leni. Nani siyanatisa kutsi
sikhatsi sesifikile, labanyenti sebaguculiwe. Uma utfola liftuba lekuhlanganyela maviki onkhe
utobona loloshintjo. Ube nalokwetsemba kutsi uma sewukutfolike lokukholwa kwekuchubeka,
kujabula kwakho kutoholela ekusiteni labanye. Hhayi kuphuma lapha!

Nilungele indlela lendze, tihlobo tami. Hhayi kusebenta manje kuphela kepha nasekugcineni. Loku
kuyincenye yeluhlelo loludze! Sonkhe sinyatselo lowusitsatsako siyincenye yeluhlelo lolukhulu.
Wonkhe umhlangano lowuhambelako uyincenye yeluhlelo loluphakeme.

Siyati ke kutsi susan uke wahlephula nani loku ngaphambilini. Kuhlolisiseni lenikuvako. Nihlokisise
nebantfu, nihlolisise nelutsandvo. Bayehlukanisa nobe bayahlanganisa? Njengobe niphakama kanjalo
nemoya wekuhlangana uyaphakama. Loku ke kungumlayeto walomuhla.

Bukani ngetibuko ke uma niva leto tinfo letikhulunyiwe ngulabatsandza kukhuluma. Tikaleleni
lutsandvo, kuhlanganyela nekukhanya. Mati loyo longamfaka enhlitiyweni.Gcina sikhatsi kulabo
lobabukile. Uphindze ubabuke futsi emva kwesikhatsi.
Siyabonga, siyanitsandza. Namaste.
Isakatwe ngu James McConnell na Dr. Susan Sammarco
www.meetup.com/ancient-awakenings

lombhalo ungaphidze usakatwe uma kusho njalo ku website yembai wawo.